Projektuppgift 1 i sannolikhetsteori och statistik för Fastighet och Finans vt 2015.

1. Använd en webbläsare för att besöka Statistiska centralbyråns statistikdatabas på URLen
www.ssd.scb.se. Under området Finansmarknad finner du uppgifter om bostadsinsti-
tutens tillgångar och skulder. Använd databasen för att bestämma Stadshypotek AB:s och
Länsförsäkringar Hypotek AB:s utlåningar till hushåll i (miljoner) svenska kronor under pe-
rioden december 2006 till och med december 2007. Håll ned CONTROL-tangenten sam-
tidigt som du markerar fälten med musen för att välja flera fält. Se till att du markerar sven-
ska kronor som valuta. Ladda ned datamängden som en Excel-fil.

2. Öppna filen i Excel och kopiera de 26 värdena som beskriver den månatliga utlåningen för
de två instituten till cell D3-E15 i ett nytt ark. Detaljerade instruktioner: När du öppnat den
nedladdade Excel-filen, markera cellerna med de 26 datapunkterna. Välj ”Copy” under
”Edit”-menyn eller tryck Ctrl+C. Skapa ett nytt ark genom att välja ”New” under ”File”-
menyn. Markera cellen D3 i det nya arket och välj ”Paste special” under ”Edit”-menyn. Se
till att alternativet ”Transpose” är markerat. Nu har du data på den totala utlåningen, men vi
vill ha förändringen, dvs hur mycket som lånats ut per månad. I cellen B3 skriver du ”=d4-
d3”. Då får du motsvarande värde i den cellen, dvs utlåningen under januari 2007 för Stad-
shypotek (om den kom till vänster.) Vi antar att data gäller slutet av månaden. Nu skall vi
göra samma sak för övriga månader och Länsförsäkringar. Då gör du så här: peka på B3
och gör Ctrl+C. Därefter markerar du cellerna B3-C14 och trycker Ctrl+V. Då får du
alla månadsvärden i dessa celler.

3. Nu kan du ta bort värdena i D3-E14. Markera dessa och tryck Delete. ÅÅNEJ, nu
försvann dina nya värden också! Tryck på bakåt-pilen eller Ctrl+Z (finns också under
”Edit”) för att ångra borttagningen. Gör så här: markera B3-C15, tryck Ctrl+C (för
kopiera), ställ markören på B3, gå in under ”Edit” ”Paste special” och markera ”paste val-
ues” och se till att ”transpose” inte är valt. Tryck nu Ctrl+V (eller bara Enter). Nu har
du värdena i dessa celler, och nu kan du ta bort D3-E14. Alternativt kan du ta bort hela
kolumnerna D och E. Markera dem högst upp, höger-klicka och välj ”delete”.

4. Skriv nu ”Januari” i A3 osv. till A14 där du skriver ”December”, och ”St.Hyp” och
”Länsf.” i B2 och C2.

5. Du skall nu beräkna den totala utlåningen under året för de två instituten. Skriv ”Totalt” i
A16, och skriv =sum( i B16 (det heter summa i svenskt Excel) och markera B3-B14, lägg
till ett ”)” och tryck Enter. Nu står summan där för St.Hyp. För att få motsvarande summa
för Länsf. gör du enklast så här: ställ dig på B16, kopiera cellen (Ctrl+C), flytta till C16
och tryck Ctrl+V. Klart!

6. Nu skall du beräkna den genomsnittliga utlåningen per månad på nästa rad. Skriv ”genom-
snitt” i A17 och ”=B16/12” i B17 och kopiera sedan denna cell till C17 som tidigare.

7. Nu vill vi ha medianvärdena. Skriv ”median” i A18. Ställ dig på B18 och gå in under ”In -
sert” och välj ”function”. Leta rätt på ”MEDIAN”. Dubbel-klicka på den, och du får upp en
ruta. I ”Number 1” skriver du in området, ”B3:B14” och tryck Enter. Alternativt markerar
du dessa celler, så skrivs området in automatiskt. Kopiera till Länsförsäkringar.

8. Nu bör du ha kommit underfund med hur det fungerar. Lägg nu till standardavvikelse på
samma sätt (”STDEV”).

9. Nu vill vi ha korrelationskoeffcienten. Det är ett tal mellan –1 och 1 och mäter om värdena
för de två företagen har en tendens att gå åt samma eller motsatt håll. Om korrelationskoef-
ficienten är positiv går de åt samma håll, negativt om motsatt. Om koeffcienten är +1 är den
ena serien bara en fixt tal plus en fix positiv konstant gånger den andra serien, och är koef-
ficienten –1 är den ena ett fixt tal minus en positiv konstant gånger den andra. Bestäm kor-
relationskoeffcienten (CORREL, eller KORREL på svenska) och skriv in på något snyggt
sätt.

10. Nu skall du snygga till arket genom att under ”Format” ”cells” se till stt siffrorna blir
snyggt skrivna, med lämpligt antal decimaler och tusen-avskiljare. Justera också texterna
till vänster eller höger så att de ser snygga ut. Välj någon trevlig font, fontstorlek, och om
du vill ha fetstil eller kursiv. Skriv en rubrik överst med någon lämplig font och fontstorlek.
Du kan tom. välja färg. Se till att du skriver ditt namn och personnummer där det är lätt att
hitta!

11. Skriv ut det du har gjort på ett papper. Om du vill kan du nu göra histogram eller något
liknande över månads-utlåningarna. Gör det i så fall på ett separat papper. Men detta är helt
frivilligt, och påverkar inte ditt betyg. Detta eller dessa papper skall du sedan lämna till
BOS.