Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)Kurser, kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori från och med 2007/2008

Förkunskaper

 • SF1821 Optimeringslära och Markovprocesser, 9hp, per 2,3, eller
  SF1811 Optimeringslära för F, 6hp, per 3

Baskurser

 • DN2220 Tillämpade numeriska metoder I, 6hp, per 3,4, eller
  DN2251 Tillämpade numeriska metoder III, 9hp, per 1,2
 • Minst tre av följande sex kurser:
  • SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7.5hp, per 1
  • SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering, 7.5hp, per 2
  • SF2832 Matematisk systemteori, 7.5hp, per 1
  • SF2842 Geometrisk styrteori, 7.5hp, per 2
  • SF2852 Optimal styrteori, 7.5hp, per 3
  • SF2863 Systemteknik, 7.5hp, per 2
Av ovanstående kurser läses normalt SF1811/SF1974 och DN2220 i årskurs tre, övriga i årskurs fyra.

Ovanstående baskurser är normalt obligatoriska på kompetensinriktningen. Normalt utgör de dessutom nödvändiga förkunskapskrav för att man ska få utföra examensarbete i ämnet optimeringslära och systemteori (5B1022). Ett sådant examensarbete kan antingen vara externt (och utföras på något företag) eller internt (och utföras på institutionen). I båda fallen skall en lärare vid institutionen vara examinator. Inom kompetensinriktningen kan examensarbete utföras även i något annat ämne. Se vidare "Anvisningar för examensarbete inom kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori".

Rekommenderade kurser

Utöver de baskurser som lästs, rekommenderas studenten att välja några av nedan uppräknade kurser. Detta är avsett som en vägledning till studenten. Något krav på att läsa några av just dessa kurser finns dock ej.
 • AH2204 Avancerade transportmodeller, 7.5hp, per 4
 • DD1334 Databasteknik, 6hp, per 3
 • DD2385 Programutvecklingsteknik, 6hp, per 4
 • EL2520 Reglerteknik fk, 7.5hp, per 3
 • SF2700 Analys, grundkurs, 9hp, per 3,4
 • SF2937 Tillförlitlighetsteori, 7.5hp, per 1
 • SF2940 Sannolikhetsteori, 7.5hp, per 1
 • SF2945 Tidsserieanalys, 6hp, per 2
 • SF2950 Tillämpad matematisk statistik, 7.5hp, per 3
 • SF2970 Martingaler och stokastiska integraler, 6hp, per 1
 • SF2974 Portföljteori och riskvärdering, 6hp, per 1
 • SF2975 Finansiella derivat, 7.5hp, per 3,4


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se