5B1832/2 Systemteknik, 5B1846 Tillämpad systemteknik, 4 p

Kursinformation hösten 2005

Föreläsare

Ulf Brännlund, Telefon: 790 7320, Datorpost: ulf.brannlund@math.kth.se

Kurslitteratur

Kursinnehåll

Fokus i denna kurs ligger på lagerstyrning och reservmaterieldimensionering som är två viktiga aspekter på system. Kursen består av ett antal föreläsningar vars syfte är att bredda och fördjupa den teori som lärts ut i 5B1832/1 Systemteknik del 1, (5B1846 Systemteknisk metoder), dels två stycken datorlaborationer som skall befästa teori, och ge förståelse för en del av svårigheterna vid implementationen av lagerstyrningssystem. Vidare består kursen av ett moment där studenten skall läsa och sätta sig in i en valfri vetenskaplig artikel inom området systemteknik, eller operationsanalys, och sedan presentera detta material för de övriga deltagarna i kursen.

Datorlaborationer

Datorlaborationerna är obligatoriska och skall utföras på egen hand i grupper om två personer. Laborationerna skall redovisas muntligt och skriftligt. Detta är en stor och viktig del av examinationen på kursen och därför kommer det vid den muntliga redovisningen att kontrolleras att ni behärskar den bakomliggande teorin. För att få betyget 4 på laboration 1 skall den redovisas före måndagen den 21/11. För att få betyg 4 på laboration 2 skall den redovisas före fredagen den 9/12.

Projektuppgift

Studenten skall läsa och sätta sig in en valfri någorlunda aktuell artikel inom området systemteknik och presentera detta på en konferens i slutet av kursen. Artiklarna skall väljas ur något nummer av tidskrifterna European Journal on Operations Research, Operations Research, Interfaces, Management Science, eller Mathematics of Operations Research, från något av de tre senaste åren. Artikeln skall väljas i samråd med examinator. Artikeln skall också presenteras informellt för examinator under vecka 49. Tid och plats för konferensen bestäms vid kursstart i samförstånd med kursdeltagarna. Ett förslag till tid är fredag 9/12 klockan 13-17.

Tentamen

En teoritentamen är frivillig. Se nedan under betygsättning. Tid och plats för tentamen bestäms vid kursstart i samförstånd med kursdeltagarna.

Betygssättning

De två laborationsuppgifterna och projektuppgiften kommer var och en att betygsättas med betygen U, 3 eller 4, där U betyder att uppgiften är underkänd och behöver kompletteras för att godkännas. Förutsatt att ni fått godkänt på dessa tre moment räknas ett snittbetyg ut som avrundas till närmaste heltal (3 eller 4). Ni kan sedan höja detta betyg ett steg genom att skriva godkänt på teori-tentan (se ovan). Betyget på hela kursen 5B1832 blir medelbetyget på del 1 och del 2 rundat uppåt.

Preliminärt detaljschema

Observera att det finns fler timmar schemalagda än som redovisas nedan. På dessa tider är det ingen undervisning utan tiden kan lämpligen ägnas åt laborationsuppgifter.
Dag Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
Tis 1/11 15-17 E31 Kursintroduktion + Prognoser UB
Ons 2/11 15-17 E32 Prognoser + enkla lager UB
Tor 3/11 15-17 E51 Enkla lager UB
Ons 5/11 15-17 E35 Säkerhetslager UB
Tor 6/11 15-17 E51 Säkerhetslager UB
Tis 15/11 15-17 E32 Samtidig beordring UB
Tor 17/11 15-18 E51 BeerGame. OBS! Tid UB
Tis 22/11 15-17 E32 Lagersystem i flera nivåer UB
Ons 23/11 15-17 E32 Lagersystem i flera nivåer UB
Tor 24/11 15-17 D41 Reservmaterieloptimering (RMO), grundl. begrepp UB
Tis 30/11 15-17 E51 RMO på en nivå UB
Ons 1/12 15-17 D41 RMO på flera nivåer UB
Tor 2/12 15-17 E51 METRIC modellen för RMO UB
Tis 6/12 15-17 E31 VARI-METRIC-modellen UB
Ons 7/12 15-17 E31 RMO, kombinerat multi-echelon och multi-indenture UB
Tor 8/12 15-17 D41 Gästföreläsning UB
Fre 9/12 13-17 L44 Konferens UB

Undervisningstillfälle märkt med rött är det obligatorisk närvaro vid.

Välkomna!