Institutionen för Matematik ledigförklarar ett antal postdoktorstipendier i Operatorteori och Komplex Analys


Avsikten med varje stipendium är att bereda stipendiaten möjlighet att utveckla sin vetenskapliga förmåga i en god forskningsmiljö vid KTH. Vid bedömningen av ansökan kommer vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet i det specificerade området samt vid möjligheten till vetenskapligt samarbete med Hedenmalms forskningsgrupp i området.

Sökanden skall ha doktorsexamen eller motsvarande kompetens.  Avhandlingen skall vara författad inom eller mycket nära det specificerade forskningsområdet. Doktorsexamen skall dessutom ha avlagts högst fem år före ledigförklarandet. Sökanden får ej heller ha varit anställd vid KTH under de senaste tre åren.
Varje stipendium finansieras ur Hedenmalms anslag från Göran Gustafssons Stiftelse.
Stipendiet fastställs för ett år med möjlig förlängning ytterligare ett år. Stipendiebeloppet utbetalas månadsvis; det månatliga beloppet fastställs i samråd med stipendiaten före tillträdet. Dock skall beloppet falla inom intervallet 13000-16000 kronor per månad. Till detta tillkommer ett reseanslag om 15 000 kr per år för att bekosta stipendiatens resor till och från hemorten samt eventuella övriga resor.

KTH har höjt ambitionerna när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet.

Upplysningar om postdoktorstipendierna lämnas av professor Håkan Hedenmalm,
tfn 08-7907832, epost haakanh@kth.se.

Ansökan skall ha inkommit senast den 31 mars 2006 till KTH, Institutionen för matematik, Lindstedtsvägen 25, 100 44 Stockholm. Ange referensnummer S-2006-0343.


Created 2006-03-08