LOKAL KURS: Beviljad av UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, Stockholms stad, kommunkod 0180

ÄMNE: Matematik
KURS: Matematisk cirkel (the Mathematical Circle)
KURSKOD: MA1503
POÄNG: 50
FÖRKUNSKAPER: Matematik A och B
INITIERAD AV: Östra Reals gymnasium
BEVILJAD: 2001-05-30

MÅL:

Kursen ska ge elementära kunskaper i matematik och en inblick i matematisk tankegång inom områdena linjär algebra, kombinatorik talteori, algebra och analys.
En avsikt med kursen är att eleverna ska få förståelse för hur man arbetar på universitet och högskolor och då speciellt i matematik.

Efter genomgången kurs skall eleven
  • Ha god förståelse för minst ett specifikt område av matematiken.
  • Ha sett exempel från flera omräden i matematiken och dess användning.
  • Ha fått insikt i hur man arbetar på en högskola.
Betygskriterier:

Godkänd
Ha viss insikt i de moment som ingär i kursen och kan på ett godtagbart sätt redovisa valda delar av kursen både muntligt och skriftligt.
Detta kan ske genom att eleven håller föredrag för sin klass eller lämnar en rapport till sin matematklärare.

Väl godkänd
Eleven har god insikt i flera moment från kursen.
Eleven kan redovisa dessa moment både skriftligt och muntligt och dessutom uppvisa lösningar på problem som givits på kursen.
Detta kan ske genom att eleven håller föredrag för sin klass eller lämnar en rapport till sin matematiklärare.

Mycket väl godkänd
Eleven har mycket god insikt i flera moment av kursen och eleven lämnar skriftlig redovisning av flera delar av kursen eller lämnar lösningar på problem som givits på kursen. Detta kan ske genom att eleven håller föredrag för sin klass eller lämnar en rapport till sin matematiklärare.