Finansiell Matematik
Examensarbete i Finansiell Matematik
 

Kontakta ditt kansli

Innan du börjar leta efter exjobb bör du kontakta ditt kansli för att få reda på om du är redo för att göra exjobb. Olika linjer har olika regler därvid­lag. Vi accepterar inget exjobb om det inte är klart med programkanslit att du får göra exjobb. Kanslit kan t.ex. skicka ett e-mail till jimmyol<at>kth.se.

Formalia

Numera har varje kurs en examinator. Examensarbete i finansiell matematik/matematisk statistik är en kurs, och examinator för denna är Boualem Djehiche. Det är alltså Boualem Djehiche som formellt beslutar om examensarbeten, men vi har rutinen att du först skall

Kontakta Jimmy Olsson på Matematik

Jag sitter på avd. Matematisk statistik. För att vi skall acceptera att du börjar med ett exjobb i finansiell matematik måste du ha klarat av till­räckligt många av kurserna inom kompetens­inriktningen. Detta finns specificerat på huvudsidan. Dessutom måste du ha studieresultat som gör det troligt att du framgångsrikt kan genomföra ett exjobb inom området. Om du läst kurser på andra universitet kan dessa naturligt­vis räknas. Om du är det minsta osäker på om du uppfyller våra krav bör du tala med mig om saken.

Sök examensarbete

Nästan alla som gör exjobb i finansiell matematik gör det externt, dvs. på ett företag eller liknande. Vi har haft examens­arbetare på olika banker, finansiella institut, Riksbanken, Vattenfall, Ericsson, Svensk Exportkredit o.s.v. Dessa kontakter sköter du själv; vi kan bara i sällsynta undantags­fall hjälpa till med detta. Samma sak gäller om du vill göra examens­arbetet utomlands.

Skriv en specifikation

När du fått kontakt med en uppdrags­givare och diskuterat igenom exjobbet med denne, skriver ni en speci­fikation om vad ex­jobbet går ut på, och när det skall ut­föras. Normalt tar ett exjobb på 30hp. cirka fem månaders heltids­arbete. Speci­fika­tionen ger du till mig, Jimmy Olsson, och jag bedömer ärenden eller slussar det vidare till en lämplig tänkbar hand­ledare som får bedöma om detta är ett rimligt examens­arbete och föreslå förändringar och tillägg.

Antagning till examensarbete

När någon lärare accepterat att vara handledare måste detta godkännas av Boualem Djehiche, som i så fall delegerar till handledaren att vara examinator på just detta exjobb. Delegationen görs på en blankett som Boualem har; även jag har några exemplar. Där skriver vi in titel, tidsplan och handledare mm., handledaren undertecknar, varefter du lämnar in den till ditt kansli, som gör ett kursval. Kursvalet meddelas till avdelningen för matematisk statistik som gör en registrering i LADOK. Du är nu formellt antagen till kursen "examensarbete i finansiell matematik/matematisk statistik."

Ibland ordnar sedan hand­ledaren, du och uppdrags­givaren (som gör en del av handledningen) ett möte där ni tre diskuterar igenom exjobbet så att ni är överens om vad som skall göras. Uppdrags­givaren har vissa önske­mål om vad som skall göras, och vi har vissa krav på "akademisk höjd", osv. Det är också möjligt att uppdrags­givaren vill att vissa delar av examens­arbetet inte skall redovisas i detalj i den offentliga slut­rapporten. Sådant bör göras klart i ett tidigt skede. Examensarbetet resulterar bla i en offentlig rapport som sparas elektroniskt.

Håll kontakt med handledaren på KTH

Medan du arbetar med examens­arbetet skall du hålla kontakt med hand­ledaren på KTH, även om du tycker att du får till­räcklig hand­ledning av uppdrags­givaren. I annat fall uppstår det lätt problem med att arbetet inte upp­fyller våra krav på ett examen­sarbete. Du ansvarar för att fort­löpande rappor­tera om hur arbetet fort­skrider och boka tider för diskussioner om arbetet.

Skriv en slutrapport

Det finns ingen absolut mall för hur en exjobbs­rapport är upp­lagd, men ett vanligt upplägg är att du först presenterar ämnes­området. Då tänker du dig att du vänder dig till en person som har ungefär de för­kunskaper du själv hade innan du började med exjobbet, dvs. en som läst de allmän­bildande kurserna i området. Du kommer att ha läst in dig på special­litteratur inom området för examens­arbatet — inläsnings­delen av examens­arbetet — och den delen bör du presentera översiktligt.

Därefter beskriver du vad ditt exjobb går ut på; vad det är för problem du skall lösa.

I nästa avsnitt går du över­siktligt igenom de olika tänk­bara modeller och metoder som du funnit i littera­turen som kan komma i fråga för att angripa upp­giften. Du går igenom fördelar och nackdelar, och motiverar varför du valt att göra som du gör. Den metoden behöver du naturligt­vis beskriva mer i detalj.

Slutligen kommer ett avsnitt där du rappor­terar resul­taten av ditt arbete. Du skall naturligtvis ha lista med referenser på slutet.

Du skall ochså ha en samman­fattning ("Abstract") i början av rapporten, och lämpligen också en innehålls­förteckning. Du bör också tacka de personer och företag etc. som hjälpt dig med arbetet (en "Acknowledgement".)

Vänta inte med att skriva rapporten tills allt är klart, utan skriv efter hand de avsnitt du tycker du är någorlunda klar med. Då kan också handledaren här på KTH lättare följa med i arbetet och styra upp det, om det skulle behövas.

Du kan skriva rapporten på svenska eller engelska, men välj inte engelska om du inte behärskar det språket väl. Matematik blir snyggast om man skriver i TeX, och här är en TeX-mall du kan använda.

Håll ett seminarium om ditt examensarbete

När rapporten är färdig och godkänd av examinatorn skall du ge ett seminarium (muntlig redovisning) på den här på institutionen. Semiariet är på ungefär 45 minuter, och då är anhöriga och vänner till dig naturligtvis välkomna att närvara.
 

Valid HTML 4.01!valid css