Examinationsregler för kursen SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, 6hp, för CDATE2/CMEDT2, period 4, vt 2016.
För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen. Utöver den skriftliga tentamen kommer en kontrollskrivning och två laborationer att ges. Dessa moment är frivilliga, men kan ge bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen.

Skriftlig tentamen

Den ordinarie skriftliga tentamen kommer att äga rum onsdagen den 1 juni 2016 kl. 08.00-13.00. Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter och varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng.

Betygskriterier

På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Avsteg kan i vissa fall göras från riktlinjerna.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 60 A

Komplettering

Studenter som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg (E). Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstillfället kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivningen medges ej. Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från det att tentamensresultatet meddelats. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren), institutionens tentamenslathund för statistiska funktioner (dock ej bruksanvisning till miniräknaren), formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen. Eget exemplar av formelsamlingen samt Beta skall också användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall ske via Mina sidor. Anmälan kan göras under perioden 2016-04-25 till 2016-05-15.

Salstilldelning

studentexpeditionens hemsida finns administrativ information rörande tentamina däribland information om salstilldelning.

Delgivande av tentamensresultat

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Studenter med funktionsnedsättning

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning. Vänd dig till henne för frågor som har med din tentaplacering att göra.

Towe Breidenstein
FUNKA
Brinellvägen 8
tow@kth.se
Telefon 08-7906178

Plussning

Studenter som önskar plussa på kursen kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

Kontrollskrivning

En frivillig kontrollskrivning (KS) kommer att äga rum fredagen den 29/4 kl. 08.00-10.00 (salarna anges under Aktuell information). Kontrollskrivningen kommer att omfatta kapitel 1-5 i kurslitteraturen och kan ge maximalt 4 bonuspoäng på den ordinarie tentamen den 1 juni 2016. Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, dvs ej formelsamling, tabellsamling eller Beta.

Anmälan till kontrollskrivningen skall ske via Mina sidor.

Datorlaborationer

Utöver föreläsningar och övningar omfattar kursen två datorlaborationer ā 2 timmar vardera som kan ge totalt (3+3) bonuspoäng på ordinarie tentamen den 1 juni 2016. Det är tillåtet att arbeta individuellt eller i grupper om max 2 personer. MATLAB-introduktionen (Lab 0) ges för de studenter som känner sig osäkra på MATLAB. Observera att det är valfritt att delta i laborationerna. Ett syfte med dessa är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen. Därför rekommenderas alla att deltaga!
Godkännande av laborationerna sker under respektive laborationstillfälle, vilket innebär att de två timmarna skall användas huvudsakligen för redovisning. Alltså måste både de skriftliga individuella förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna vara förberedda före laborationstillfället. Det finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna i samband med övningsundervisningen.

Redovisningstillfällen

Laboration 0 (Intro lab) äger rum tisdagen den 12/4 kl. 15.00-16.00 i datorsalarna 4V4Gul, 4V5Grö och 4V6Bru.

Laboration 1 äger rum tisdagen den 3/5 kl. 13.00-15.00 i datorsalarna 4V4Gul, 4V5Grö och 4V6Bru.

Laboration 2 äger rum torsdagen den 19/5 kl. 15.00-17.00 i datorsalarna 4V4Gul, 4V5Grö och 4V6Bru.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Thomas Önskog
Uppdaterad: 2015-10-21