Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1904 Markovprocesser under vårterminen 2019.
Kursen utgjorde tidigare också första delen av SF1831 Optimeringslära med markovprocesser som bestod av två delar: Markovprocesser och optimeringslära. Dessa anvisningar gäller endast kursdelen markovprocesser.


Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera hemsidan.

Kurskompendium

  1. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.
Övrig kurslitteratur
  1. Formel- och tabellsamling.

(1) kan köpas på Kårbokhandeln, Drottning Kristinas väg 15-19.

(2)  finns på kursens hemsida.

Länk till gamla tentamina med lösningar finns på SF1904 sida över gamla tentamina. 

Kursomfattning

Hela kompendiet (1).

Examination

Tentamen består av fem problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. För godkänt krävs normal 20 poäng.

De som får 18-19 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa en av examinator utsedd uppgift. Ett kompletteringstillfälle kommer att anordnas inom två veckor efter att tentamensresultatet finns tillgängligt. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt intresse till examinator inom en vecka efter det att tentamensresultatet finns tillgängligt. Anmälan görs helst via e-post.

Preliminära betygsgränser A 43, B 38, C 32, D 26, E 20. Avsteg från detta kan göras.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är Mathematics Handbook (Beta), fickkalkylator (dock ej egen manual till kalkylatorn utan bara institutionens manual till TI-82 Stats) och formel- och tabellsamlingen (3). Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen eller Beta.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via "Mina sidor", som nås via KTHs hemsida. Se till att du har registrerat dig för annars kan du inte anmäla dig till tentamen och är ej garanterad plats.

Tentamensskrivningarna skall vara rättade senast tre veckor efter tentamen. Besked om att tentamen är färdigrättad lämnas via kurshemsidan. Tentamensresultatet meddelas endast via "Mina sidor". Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då meddelandet om att rättningen är klar har lämnats och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Kursledare:: Björn-Olof Skytt , rum 3442, Lindstedtsvägen 15, 1 vån 4, telefon 790 8649, e-post bos@math.kth.se.


     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2019-03-07