KTH"

Tid: 11 december 2000 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Jon Lidefelt.

Titel: Bunden - Värdering av en implicit ränteoption. (Examensarbete)

Sammanfattning: Detta arbete visar hur man kan värdera en implicit ränteoption. Närmare bestämt en position där man ställt ut en räntefuture och hedgar med den obligation som, vid tiden då affären ingås, är förmånligast att leverera. För att modellera räntan används Vasicek-modellen. Utifrån marknadsdata visas sedan hur man tar sig hela vägen, från val av räntemodell till ett explicit pris på positionen. Därefter förs en diskussion om hur väl teorierna överensstämmer med verkligheten och vad man kan dra för slutsatser om de ingående värdepapperens pris.

Till seminarielistan
To the list of seminars