KTH"

Tid: 19 mars 2001 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Per Hallberg, Matematisk statistik, KTH.

Titel: Perkolation i Ising- och beachmodellen

Sammanfattning: Jag definierar Isingmodellen (på Zd) och antyder hur dess slumpklustermodell kan användas för att visa positiv spinkorrelation i modellen. Denna ger i sin tur existensen av den kritiska inversa temperaturen. För d=2 dimensioner är det känt att fasövergång, dvs. existens av flera Gibbsmått, karakteriseras fullständigt av att '+' perkolerar i plusmåttet. För d>2 är detta inte sant.

Beachmodellen är en modell av Burton och Steif från 1994, vars parameterrum likt Isingmodellen kan uppdelas i två regioner; en med unikt Gibbsmått och en med multipla Gibbsmått. Jag visar att beachmodellen uppvisar samma beteende vad gäller perkolationskarakteriseringen av fasövergång som Isingmodellen.

Till seminarielistan
To the list of seminars