KTH"

Tid: 26 mars 2001 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Björn Palmgren, Finansinspektionen. .

Titel: Försäkringsderivat och andra modellfrågor i finansiell tillsyn

Sammanfattning: Jag tänker berätta lite om hur Finansinspektionen kommer i kontakt med finansiella och försäkringsmatematiska modeller. Tre viktiga områden är: derivatinstrument med anknytning till försäkringsrisker, realistisk värdering av försäkringsåtaganden samt bestämning av buffertkapital för olika slag av finansiell verksamhet.

För försäkringsderivat tänker jag ge en kort bakgrund till efterfrågan samt skissa några viktiga ansatser till modeller för prissättning.

Realistisk värdering av försäkringsåtaganden är en fråga på den internationella dagordningen och jag ger en bakgrund till några av knäckfrågorna.

Bestämning av buffertkapital för finansiell verksamhet är likaledes en internationell fråga av hög dignitet och jag tänker berätta lite om ett område som väntar på många finansmatematiker och aktuarier.

Till seminarielistan
To the list of seminars