KTH"

Tid: 3 mars 2003 kl 1615-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: George Englund.

Titel: Valuing Credit Default Swaps. (Examensarbete)

Sammanfattning:

Med hjälp av kreditderivat transfereras kreditrisk från en motpart till en annan. Priset på kreditderivatet härleds nästan helt från kreditkvaliteten på det underliggande instrumentet. Ett vanligt förekommande kreditderivatinstrument är "credit default swap". Utställaren av en "credit default swap" åtar sig att kompensera köparen av derivatet för eventuella kreditförluster i det underliggande instrumentet. För detta betalar köparen en premie till utställaren. Den totala kreditrisken som köparen av kreditderivatet har beror nu dels på det underliggande instrumentet och dels på utställaren av kreditderivatet.

Till seminarielistan
To the list of seminars