KTH"

Tid: 5 maj 2003 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Sven Erick Alm, Matematisk statistik, Uppsala Universitet.

Titel: Självundvikande vägar och slumpvandringar.

Sammanfattning:

Självundvikande slumpvandringar introducerades på 40-talet som en modell för långa polymerkedjor. De är även av intresse för fysiker genom sitt samband med perkolation och genom förekomsten av universella konstanter. För matematiker är det ett intressant kombinatoriskt problem att försöka bestämma antalet självundvikande vägar, $f_n$, av en viss längd. Hammersley visade på 50-talet att $f_n\sim\mu^n$, där $\mu$ är den konnektiva konstanten, som är grafberoende. Det är ett intressant grafteoretiskt problem att försöka avgöra vilka grafegenskaper som bestämmer $\mu$. Jag kommer att ge en allmän bakgrund till problemområdet, samt nämna något om mina resultat angående övre och undre gränser för $\mu$.

Till seminarielistan
To the list of seminars