KTH"

Tid: 29 mars 2004 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Erik Jenelius.

Titel: Graph Models of Infrastructures and the Robustness of Power Grids. (Examensarbete)

Sammanfattning: Tekniska infrastrukturer såsom det elektriska kraftnätet kan modelleras som nätverk. Från ett matematiskt perspektiv kan ett nätverk beskrivas som en mängd noder sammankopplade med en mängd länkar. Den senaste tidens utveckling inom datorteknologin har inlett en omfattande forskning kring egenskaperna hos stora, komplexa nätverk. Vi beskriver de mest använda måtten för att karakterisera nätverk samt de mest inflytelserika nätverksmodellerna för att fånga och förklara dessa egenskaper. För infrastrukturnätverk är robusthet, förmågan att upprätthålla en avsedd funktion trots att delar av systemet har skadats, mycket viktig. Vi redogör för några av den senaste tidens studier av nätverks robusthet, och som en tillämpning jämför vi robustheten hos de nordiska ländernas och västra USA:s kraftnät. Med våra nätverksframställningar finner vi att västra USA:s kraftnät är mest robust av de två. Vi studerar också hur en förstärkning med nya kraftledningar påverkar robustheten hos det nordiska kraftnätet. Inom vår nätverksmodell finner vi att förbättringarna är små. Examensarbetet avslutas med en diskussion om hur nätverksmodellen och robusthetsmåtten kan justeras så att de bättre passar egenskaperna hos kraftnät och andra infrastrukturer.

Till seminarielistan
To the list of seminars