KTH"

Tid: 26 april 2004 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Catharina Karlsson.

Titel: Using Monte Carlo simulation in life cycle costing. (Examensarbete)

Sammanfattning: Monte Carlo simulation är ett verktyg för att hantera osäkerheter i en matematisk modell. Detta verktyg kan användas när kostnader för en produkt under dess hela livscykel ska beräknas. Särskilt användbart är Monte Carlo simulation under produktens idé- och definitionsfas, då kostnader och andra parametrar i modellen inte med säkerhet kan bestämmas utan måste ersättas med sannolikhetsfördelningar.

Detta examensarbete behandlar framförallt livscykelkostnadsanalys, Life Cycle Costing, och Monte Carlo simulation, men även grundläggande tillförlitlighet och praktisk tillförlighet. I rapporten undersöks möjligheterna att använda sig av Monte Carlo simulation när man beräknar en radiobasstation livscykelkostnad i kalkylprogramvaran Excel.

För att testa den modul, som skapats i Visual Basic for Applications för att utföra en Monte Carlo simulation, har en fallstudie gjorts. I denna fallstudie har två alternativ för att kyla en radiobasstation undersökts. Då framförallt felintensiteten kommer att skilja sig i alternativen, kommer livscykelkostnaderna att skilja sig. Genom att sedan använda sig av Monte Carlo simulation så kan man erhålla sannolikheten för att det ena alternativet kommer att kosta mer än det andra.

Till seminarielistan
To the list of seminars