KTH"

Tid: 20 februari 2006 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Jonas Westin.

Titel: Vulnerability Analysis of Critical Infrastructures -Modeling Antagonistic Attacks Against Electric Power Grids. (Examensarbete)

Sammanfattning: I examensarbetet presenteras en modell för analys av antagonistiska an- grepp på kritiska infrastrukturer. En grafmodell används för att studera funktionen hos en kritisk infrastruktur. Denna modell används för att beräkna negativa konsekvenser av olika attacker, där en kombination av nätverkskompo- nenterna angrips. Ett spelteoretiskt ramverk presenteras där attacken beskrivs som ett spel mellan en antagonist och en försvarare. Beteendet hos en rad an- tagonistiska angripare framställs i olika attackscenarion. Dessa scenarion kan sedan användas för att utvärdera olika existerande infrastrukturer, möjliga upp- graderingar och försvarsstrategier. Försvararen har begränsade resurser som kan spenderas på olika åtgärder för att minska infrastrukturens sårbarhet. Vi stud- erffekten av förbättrad robusthet, i form av komponentskydd, och insatser som minskar återhämtningstiden.

Ett praktiskt räkneexempel, med en modell av Sveriges stamnät, används för att illustrera ramverket och för att studera styrkan hos olika försvarsstrategier mot en rad olika attack scenarion.

Bland de studerade försvarsstrategierna hittar vi ingen dominant strategi och den relativa styrkan hos försvarsstrategierna är känsliga för gjorda model- lantaganden. Däremot finner vi att det existerar en optimal fördelning mellan resurser lagda på skydd och återhämtning. Det är mer effektivt att satsa på återhämtning och återuppbyggnad för en extrem situation, där många kompo- nenter potentiellt kan orsaka stor skada om de anfalls, än under mer normala förhållanden.

Till seminarielistan
To the list of seminars