KTH"

Tid: 4 september 2006 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Tomas Neuman

Titel: Finansiell riskanalys - Fjärrvärme. (Examensarbete)

Sammanfattning: Produktionen av fjärrvärme och el för Stockholms stad innefattar flera olika produktionsslag och bränslen. Produktionen är dynamisk och för varje scenario av efterfrågan på värme (lasten), pris på bränsle, el, elcertifikat och utsläppsrätter samt för förändringar i skatter kan produktionen ställas om för att få en minimal produktionskostnad. Den flexibiliteten gör att den ekonomiska risken blir mindre än om systemet varit statiskt. Trots det varierar kostnader och intäkter vid olika scenarier av värmelast och priser. Detta examensarbete behandlar den underliggande ekonomiska risken för energihandeln vid AB Fortum Värme, samägt med Stockholms stad. Arbetet och rapporten syftar till att skapa en lätt återupprepbar metod i syfte att systematiskt analysera risken för olika tidsperioder och förutsättningar. En god uppfattning av den ekonomiska risken är en förutsättning för att försäkra sig korrekt mot svängningar i priser och last.

För att ta fram matematiska modeller för de olika parametrarna, last, samt pris på el, bränslen, elcertifikat och utsläppsrätter, analyseras historiska data. Vid analysen används tre olika modeller. Dessa är Geometrisk Brownsk Rörelse (GBM), Auto-Regressive Moving Average (ARMA) och Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Ingen av ovan nämnda modeller beskriver exakt det komplicerade beteende som en finansiell tidsserie uppvisar. I stället används modellerna för att skatta framtida variationer och korrelationer mellan parametrarna. Anpassning av parametrarna till tidsseriemodeller ger olika resultat. Analysen av historiska data för elcertifikat och utsläppsrätter ger inget tillförlitligt resultat då dessa marknader fortfarande är omogna och illikvida. I stället baseras scenarierna på en fundamentalanalys av framtida priser. En hypotes med stöd från tidigare arbeten är att flera av parametrarna är korrelerade och att det skulle påverka den totala risken, se Energimyndigheten (2006).

I en scenarioframställning för år 2007 approximeras de uppskattade kontinuerliga fördelningarna med diskreta. För varje parameter beräknas ett låg-, normal- och högscenario via analys av historiska data och fundamentalanalyser från bland annat Fortum Värmes egna handlare. Det görs för att få ett begränsat antal scenarier att arbeta med. För varje kombination av låg-, normal- och högscenarier för parametrarna beräknas produktionskostnad, intäkt samt en sannolikhet för den kombinationen. Genom att analysera spridningen för kostnader och intäkter samt de enskilda parametrarnas riskpåverkan fås en bild av den totala risken.

Analysen visar att täckningsbidraget avviker ungefär 18 procent upp och ner från normalscenariot. Elpriset är den största enskilda riskfaktorn som påverkar täckningsbidraget. Att elpriset är viktigt förklaras av att Fortum Värme både producerar och använder el. Även valutakurserna påverkar den totala risken. De påverkar både prisrisken för enskilda parametrar och korrelationen mellan parametrar noterade i olika valutor.

Till seminarielistan
To the list of seminars