KTH"

Tid: 26 februari 2007 kl 09.15-10.00 (OBS! tiden)

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Frida Hjalmarsson

Titel: Kapitalkravsberäkningar med CreditRisk+ och branschkorrelationer. (Examensarbete)

Sammanfattning: Förluster hos en kreditriskportfölj beror till stor del av korrelationerna mellan portföljens motparters sannolikheter för att fallera. Hos banker sägs branschkorrelationer vara den största riskfaktorn. Svenska banker står under tillsyn av Finansinspektionen som har till uppgift att se till att EU-kommissionens direktiv av Baselkommitténs regelverk efterföljs.

Direktiven för Baselkommitténs senaste regelverk, Basel II, trädde i kraft den 1 februari 2007. Det nya regelverkets innehåll kan sammanfattas som krav på hur stor kapitalbuffert som en bank skall hålla, krav på att en bank har en uppfattning om bankens totala kapitalbehov samt krav på att uppgifter om risker, kapital och riskhantering skall vara offentliga. För att kunna uppfylla det andra kravet krävs att bankerna själva har ett verktyg för att skatta förlustfördelningarna hos deras kreditriskportföljer med hänsyn tagen till korrelationer. Exempel på kreditriskmodeller för att skatta förluster hos kreditriskportföljer är KMV och CreditMetrics som bygger på simuleringar samt CreditRisk+ som är en analytisk approximation. I denna rapport görs en kortfattad presentation av kreditriskmodellerna ovan för att sedan beskriva hur implementeringen av en CreditRisk+-modell med hänsyn tagen till branschkorrelationer gått tillväga. I en Creditrisk+-modell införs korrelationer mellan en portföljs olika motparter genom att anta att motparternas sannolikheter för att gå i fallissemang beror av oberoende riskfaktorer.

Till seminarielistan
To the list of seminars