KTH"

Tid: 5 mars 2007 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Cecilia Mellgrim

Titel: Analys av pensionsutfästelser. (Examensarbete)

Sammanfattning: Uppgiften gick ut på att ta reda på om det skulle vara ekonomiskt rationellt för Electrolux att lösa ur koncernens ITP-åtaganden med Alecta istället för att fortsätta med nuvarande modell. Nuvarande modell innebär FPG/PRI med en fonderad stiftelse.

Jag Monte Carlo-simulerade utifrån fördelningarna för livslängderna för män och kvinnor i Sverige för att få reda på hur länge de pensionsberättigade på Electrolux beräknas få pensionsutbetalningar. Jag beräknade sedan nuvärdet av de totala kostnaderna Electrolux har framför sig att betala ut i form av pensionsutbetalningar till alla nuvarande samt kommande pensionärer. Dessa kostnader beror bland annat på parametrarna lön, ålder, inflation och löneökningstakt. De data jag har fått ta del av har jag fått ifrån konsultfirman Watson Wyatt som Electrolux anlitar. I gruppen kommande pensionärer räknades endast de som idag jobbar eller har jobbat på Electrolux in. Alla utbetalningar diskonterades tillbaks till idag med en genomsnittlig ränta på stiftelsens tillgångar för att få ett nuvärde på det totala belopp som Electrolux idag bör spara för att kunna täcka upp de framtida pensionsutbetalningarna. Detta nuvärdesbelopp jämförde jag därefter med de offerter som Alecta hade lämnad för alla företag i Electroluxkoncernen.

Slutsatsen blev att om vi tror att löneökningen kommer att vara 3,5 % per år, som är den siffran jag har fått ifrån Watson Wyatt och som de räknar med, så är Alectas pris för högt. Om vi däremot tror att löneökningen kommer att vara 4,1 % per år, som Konjunkturinstitutet förespår, är Alectas pris helt acceptabelt. Djupare studier skulle behöva göras på avkastningen av stiftelsens tillgångar för att få ett mer tillförlitligt resultat, eftersom avkastningen är den parameter som mest påverkar nuvärdet på det totaltbelopp som Electrolux bör spara idag för att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Till seminarielistan
To the list of seminars