KTH"

Tid: 2 april 2007 kl 16.15-17.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Andreas Gustafsson

Titel: Prognostisering av energiförbrukning. (Examensarbete)

Sammanfattning: Vid försäljning och produktion av energi är det viktigt att göra riktiga prognoser för kundernas totala energiförbrukning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna att förbättra prognoserna samt att undersöka förbrukningens beroende av temperatur och tid, för två olika typer av kundgrupper. Analysen beskriver skillnaden i temperaturberoendet och förbrukningens variationer under veckan mellan grupperna. I gruppen som består av vanliga hushåll finns ett starkt temperaturberoende och tydlig dygnsvariation. I gruppen med främst större företag är temperaturberoendet mindre och det finns en tydlig veckovariation. Ett annat område som analyseras är regleravgifterna som elhandelsföretag får betala när de avviker från den prognostiserade volymen. I analysen undersöks historiska regleravgifter för att beskriva sambandet till spotpriset samt fel i prognoserna. För att utföra prognoserna testas en tidsseriemodell som kallas SARIMAX.

Till seminarielistan
To the list of seminars