KTH"

Tid: 11 juni 2007 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Beatrice Unge

Titel: Aspekter på och konsekvenser av nya principer för trafikförsäkringen (Examensarbete)

Sammanfattning: På regeringens begäran kommer ett förslag om en reform av trafikförsäkringen att utredas. Utredningen skall undersöka möjligheterna att föra över vissa socialförsäkringsutgifter till trafikförsäkringen. Idag fungerar trafikförsäkringen så att den skadelidande skall, i ekonomiskt hänseende, genom ersättningen försättas i samma situation som om skadan inte inträffat. Man skall alltså som skadedrabbad fullt ut kompenseras för den inkomstförlust som är en följd av trafikolyckan. Detta gäller inte bara förare och passagerare i bilarna, utan även gångtrafikanter, cyklister, med flera. Trafikförsäkringen skall täcka alla personer som kan bli skadelidande till följd av fordon i trafik.

I samband med en personskada i trafiken blir det ofta aktuellt med ersättningar för skadorna från andra håll än enbart från trafikförsäkringen. De främsta ersättningarna kommer, förutom från trafikförsäkringen, från socialförsäkringen och kollektivavtalad sjukpension. Att en trafikskadad person idag ersätts från flera håll innebär att trafikförsäkringsbolagen inte själva står för hela skadekostnaden utan endast skillnaden mellan den totala inkomstförlusten för den skadelidande och det som utgår från socialförsäkringen och kollektivavtalen. Reformen som föreslås innebär att regeringen vill föra över vissa kostnader från socialförsäkringen till trafikförsäkringen, vilket innebär att kostnaden för trafikförsäkringsbolagen kommer att öka. Hur arbetsmarknadens parter kommer att reagera på att socialförsäkringen skall överföras till trafikförsäkringen är också en intressant aspekt att beakta. En möjlig reaktion kan vara att kollektivavtalen också kommer att överföra sina kostnader för trafikskadade till trafikförsäkringen. I detta examensarbete studerades därför effekterna på skadekostnaden för trafikförsäkringsbolagen efter överföringen av dels socialförsäkringen och dels av socialförsäkringen och kollektivavtalen. En trolig konsekvens av ökad skadekostnad för trafikförsäkringsbolagen är att premien kommer att höjas, därför gjordes även en uppskattning på hur mycket premien kan komma att kosta i framtiden efter överföringarna.

För att kunna beräkna den framtida skadekostnaden byggdes en matematisk modell utifrån hur skadekostnaden beräknas idag. Med hjälp av den kunde analyser av den framtida skadekostnaden utföras efter överföringen av socialförsäkringen och socialförsäkringen + kollektivavtalen. En modell för att kunna beräkna den framtida premien utvecklades också, och med hjälp av resultatet från skadekostnadsökningarna kunde den framtida premien beräknas.

Slutsaten blev att skadekostnaden kommer att öka betydligt om socialförsäkringen överförs till trafikförsäkringen, upp till 300 % för inkomster under 7,5 pBB. Förs även kostnaderna som kollektivavtalen står för idag över till trafikförsäkringen kommer skadekostnaden att öka med motsvarande 380 % för inkomster under 7,5 pBB. För inkomster över 7,5 pBB blir ökningarna lägre men de är fortfarande höga. Premiekostnaden kommer att stiga med cirka 137 % efter överföringen av socialförsäkringen och cirka 175 % efter överföringarna av socialförsäkringen + kollektivavtalen. För att uppskatta premieökningen antog vi att alla individer i Sverige har lika stor risk att drabbas av en trafikolycka, och den inkomstförlust som då uppstår är fördelad som dagens inkomster för de olika åldrarna.

Till seminarielistan
To the list of seminars