KTH"

Tid: 15 oktober 2007 kl 15.15-16.00

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Niklas Hammarström

Titel: Nödvändig mätsträcka - strategi för mätning av fordonsbelastningar. (Examensarbete)

Sammanfattning: Belastningsmätningar på fordon i fält är långa, tidskrävande och dyra. Osäkerheten i resultaten avtar när mätningens längd ökar. Hur lång mätsträcka är nödvändig? Utredningen baseras på befintliga mätningar från Brasilien och Europa. Tre signaler studeras: hjulrörelse, ramacceleration och hyttkrängning.

Metod: Datamängderna är mycket stora, statistisk analys är lämplig. Först undersöks hur signalerna kan komprimeras. Därefter undersöks relativt fel i delskadeintensitet (utmattning per körsträcka). Ett analytiskt uttryck för felet som funktion av spridningen i mätningen och mätningens längd härleds. Då mätningarna görs kortare behövs en robust metod för att extrapolera till längre sträckor. Metoden POT (Peak Over Threshold) studeras och uttryck för största belastning och förväntat antal genomslag utvecklas. Metoder för att skatta osäkerheten i extrapoleringarna utvärderas också.

Resultat: Hjulrörelsen är den signal som genomgående visar störst spridning inom respektive mätning. Detta beror troligtvis på att de övriga analyserade signalerna är mätta längre upp i fordonet och är därmed filtrerade av fordonets dynamik. Mot bakgrund av resultaten ovan kan en rekommendation för mätsträckans längd ges. Längre sträckor än rekommendationen ger inte lönsam minskning av osäkerheterna. Extrapolering av extremvärden och genomslag bedöms fungera bra.

Till seminarielistan
To the list of seminars