KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 15 september 2008 kl 15.15-16.00 .

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Christian Stotzer Salmeron

Titel: Användningen av kön som riskgenererande faktor inom motorförsäkring. (Examensarbete)

Sammanfattning: Frågan om huruvida det ska vara tillåtet att använda kön som en faktor vid bestämmande av försäkringspremier är en mycket aktuell fråga. EG-direktivet 2004/113/EG om likabehandling av män och kvinnor tar upp detta. Utgångspunkten i direktivet är att det inte ska vara någon skillnad mellan könen när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster. Av direktivets femte artikel framgår det att förbudet mot diskriminering även gäller tillhandahållande av försäkringar och därmed sammanhängande finansiella tjänster. Medlemsstaterna ges möjlighet till undantag från förbudet och tillåta proportionella skillnader i enskilda individers premier. För att få medge undantag förutsätts att försäkringsdata som påvisar skillnaderna görs offentligt tillgängliga i någon form. Detta examensarbetes syfte är att undersöka skillnader mellan könen samt mellan åldersgrupper för den risk som individen tillför kollektivet inom motorförsäkring. Resultatet påvisar könsskillnader även då hänsyn tagits till andra faktorer som påverkar risken.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008