KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 11 december 2008 kl 13.15-14.00 OBS! Tid och dag!

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Peter Ragnarsson

Titel: Prissättning av vindrelaterad katastrofrisk. (Examensarbete - Master thesis)

Sammanfattning: Vindrisken varierar över året. Med en empirisk analys av vinddata har detta säsongsmönster skattats och använts för att undersöka möjligheten att prediktera orkanaktiviteten inom ett visst år samt mellan olika år. Det observerade säsongsmönstret stämmer väl överens med teorin, med en topp mellan augusti och oktober. Säsongsmönstret har sedan utnyttjats för att analysera variationerna i pris på ett antal katastrofobligationer samt värdet på optioner på dessa. Den empiriskt utvecklade prissättningsmodellen reproducerar den observerade dynamiken hos marknadspriser väl. Analys av vinddata visar även på ett tydligt linjärt samband mellan orkanaktiviteten i början av orkansäsongen och aktiviteten i slutet av säsongen. En aktiv inledning på en orkansäsong följs ofta av en fortsatt aktiv säsong. Analysen har visat att vindriskens säsongsmönster är av stor betydelse vid prissättning av katastrofobligationer.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 28/02-2008