KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 7 Juni 2010 kl 16.15-17.00.

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25. (observera dagen och lokalen), Karta!

Föredragshållare: Tobias Anglevik

Titel: En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt (Examensarbete – Master thesis)

Abstract

Abstract In this paper we develope a basic Asset-Liability Management model where assets match the liabilities. Rate of returns are randomly generated with Monte Carlo simulation. These rates of return describe possible events in the future. The portfolio is minimized with subject to constraints on growth in a linear program. As a risk measure we use Conditional Value-at-Risk. The model is adapted to the Swedish Church pension fund and is formulated after their needs and demands. The result is presented in a portfolio allocation to meet these demands.

Sammanfattning Jag har utvecklat en Asset Liability Management modell där tillgångarna matchas mot skulderna. Avkastningar på tillgångarna slumpas fram med Monte Carlo simulering. Dessa avkastningar beskriver möjliga händelser i framtiden. Portföljen minimeras i ett linjärprogram med avseende på risken där man samtidigt har önskemål om tillväxt. Som riskmått använder jag Conditional Value at Risk. Modellen är anpassad till Svenska Kyrkans pensionskassa och har formulerats efter deras behov och krav. Resultaten presenteras i form av hur portföljen ska allokeras för att nå upp till dessa krav.

The full report (pdf)

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009