KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 19 juni 2012 kl 14.15-15.00.

Stora seminarierummet 3721 Karta!

Föredragshållare: David Berglund

Titel: Analys av svenska utsläppsämnen

Abstract Dagens miljörapportering har brister i den rapporterade datan. Examensarbetet har som avsikt att underlätta skattningen av den saknade datan i rapporteringen, vars data härstammar från svenska företagsutsläpp.

Arbetet innebär en databehandling via statistisk analys, vilken utförs genom modellanpassning via variansanalys och flernivåmodellering. Arbetet omfattar även hämtning och bearbetning av datamaterial ifrån databaser, så väl som systematisk behandling, sortering, indelning och tolkning av dataobservationer.

Beräkningar är utförda i SAS statistiska analysprogram, vilket renderat skattningar och representationer av termer till fasta, linjära och slumpartade effekter. Dessa presenteras med siffror och grafer i senare delen av rapporten. Skattning av totaler beräknas och jämförs med observerad data. Problem och alternativa angreppssätt diskuteras, samt kod och beräkningar bifogas.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009