KTH Matematik  


Matematisk Statistik

Tid: 25 november 2013 kl 15.15-16.30.

Seminarierummet 3721, Institutionen för Matematik, KTH, Lindstedtsvägen 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Thorbjörn Hovmark, Ampfield

Titel: Portföljteori i praktiken

Abstract Att fatta optimala eller nästan optimala handelsbeslut givet tillgänglig information är sannolikt den viktigaste framgångsfaktorn vid professionell kapitalförvaltning. Kapitalmarknader är relativt effektiva och den edge en förvaltare har i en enskild affär är nästan alltid mycket liten. Problemet studeras inom portföljteori. Verkligheten skiljer sig dock påtagligt från de ofta mycket idealiserade kapitalmarknadsmodeller som många gånger används. Ofta kan till synes subtila avvikelser få stora praktiska konsekvenser, med lösningar som är långt ifrån optimala. Seminariet kommer att behandla några av de viktigaste aspekterna ur ett praktisk perspektiv, såsom avsaknad av säkra tillgångar, snabbt varierande drifts- och diffusionsparametrar samt realistiska transaktionskostnader. Med realistiska modeller blir problemet ett stokastiskt styrproblem som vanligtvis är mycket svårt att lösa. Istället hamnar man i en typiskt ingenjörssituation, där man får försöka hitta tillräckligt bra lösningar med utnyttjande av strukturen hos problemet i det specifika fallet. Ett specialfall av det resulterande styrproblemet kommer att analyseras, och diverse approximationer och heuristiska antaganden föreslås. Några olika angreppssätt kommer att prövas. Komplexitetsaspekter samt för- och nackdelar i olika situationer diskuteras.

Till seminarielistan
To the list of seminars

Sidansvarig: Filip Lindskog
Uppdaterad: 25/02-2009