KTH"

Tid: 5 maj 1997 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Mats Gyllenberg, Institutionen för matematik, Åbo universitet. Publikationslista

Titel: Den matematiska teorin för strukturerade populationer

Sammanfattning: Klassiska populationsmodeller utgår från ett (ofta outtalat) antagande om att alla individer i populationen är identiska. Individerna antas äta, föröka sig och dö med samma intensitet. Verkligheten ser naturligtvis annorlunda ut. En individs ålder, storlek och mättnad har ett avgöra nde inflytande på fortplantning och livsbevarande processer. Modeller för strukturerade populationer beaktar dessa olikheter mellan individer. I mitt föredrag kommer jag att ge en kort översikt över strukturerade populatonsmodellers historia. Jag redogör sedan för de grundläggande modelleringsprinciperna inom modern populationsdynamik och presenterar sedan en allmän teori för strukturerade populationsmodeller. Under den andra delen av min föreläsning går jag in på mera tekniska detaljer kring modellering och analys av modeller. Matematiskt anknyter detta till Markov processer, förnyelseekvationer, halvgrupper av linjära och ickelinjära operatorer och spektralteori. Mitt föredrag bygger på flerårigt samarbete med Odo Diekmann ( Utrecht), Hans Metz (Leiden & Laxenburg) och Horst Thieme (Tempe).

Till seminarielistan
To the list of seminars