KTH"

Tid: 15 april 1998 kl 1015-1100 (Obs! Tiden)

Plats : Seminarierummet 3721 (Obs! Platsen), Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Roger Olmås,

Titel: Prediktering av elspotpris medelst linjär regression (Examensarbete)

Sammanfattning:

Målet med examensarbetet var att utveckla en statistisk förklaringsmodell av samkörningsmodellen EFI. EFI är en av Energiforsyningens Forskningsinstitutt A/S utvecklad energibalansmodell som används av ett flertal elkraftproducenter, bl.a. Stockholm Energi och Vattenfall, för att planlägga sina produktionsanläggningar på ett för dem optimalt sätt. Modellen predikterar även marginalproduktionskostnaden för el. Anledningen till att det finns ett behov av ''en modell av modellen'' är att en komplett simulering med hjälp av samkörningsmodellen kräver en omfattande arbetsinsats både vad gäller själva datorsimuleringen men även vad beträffar utbildning av användaren. Dessutom tar det tid att använda den, cirka en timme för en rutinerad användare. Detta är dock en oacceptabelt lång tid för en handlare på elmarknaden som behöver fatta snabba beslut angående elpriset under sin handel. Här finns det som synes användning för en enkel modell som på ett bra sätt ansluter sig till samkörningsmodellens predikteringar. Denna modell skall kunna användas enkelt och snabbt, med lättbegripliga inparametrar och lättförståeliga utdata.


Till seminarielistan
To the list of seminars