KTH"

Tid: 8 februari 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Tommy Norberg, Matematisk statistik, Chalmers Tekniska Högskola.

Titel: Om restaurerandet av partiellt observerade geologiska konfigurationer

Sammanfattning:

Jord- och bergartskartor är viktiga instrument för en geolog/geotekniker. De är dyra att tillverka, om en fullständig kartering av det intressanta området krävs. Jag ska presentera en metod som redan efter ett litet antal slumpmässigt utplacerade observationer förhoppningsvis ger en hyfsad beskrivning av verkligheten - förhoppningsvis eftersom metoden ej är färdigutvecklad. En tidig version är testad på en jordartskarta från trakten kring Lerum strax nordost om Göteborg. Vi har också färskare resultat från tester mot binära konfigurationer - simulerade enl Ising-modellen såväl som verkliga.

Mer utförligt sammandrag (Postscript-format)

Till seminarielistan
To the list of seminars