KTH"

Tid: 17 maj 1999 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Ola Hössjer, Matematisk statistik, Lunds Tekniska Högskola

Titel: Betingad bootstrap och modellval

Sammanfattning:

När antalet möjliga prediktorer k i multipel linjär regression är stort (t ex minst 40), är det alltför beräkningskrävande att pröva alla 2k möjliga delmodeller. Framåtinkludering väljer ut en kedja av p+1 nästade modeller (en för varje storlek) och därefter väljs en av dessa modeller ut med hjälp av något lämpligt kriterium.

Traditionella modellvalskriterier, såsom Mallow's Cp, AIC och succesiva F-tester beaktar inte att samma data används för att välja modell och skatta parametrar. Följden blir i regel att alltför stora modeller väljs.

I föredraget modifieras bestraffningstermen för Cp och trösklarna för F-testerna med Monte Carlo-tekniker. Huvudidén är att använda en betingad variant av parametrisk bootstrap. Vi återsamplar från en skattning av modellen och betingar på den ordning i vilken framåtinkluderingen från början inkluderade prediktorer. Simuleringarna kan återföras på att generera dels trunkerade $\chi^2$-variabler och dels multivariat normalfördelade slumpvektorer betingade att ligga i en box. Vägd simulering kan användas för att snabba upp beräkningarna.

De föreslagna modellväljarnas prestanda undersöks for simulerade data.

Till seminarielistan
To the list of seminars