Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF280X Examensarbete i optimeringslära och systemteori, 30hp - anvisningar till studenter

Dessa anvisningar kompletterar KTHs "generella regler för examensarbeten".

Mål

Målet med examensarbetet i optimeringslära och systemteori är att ge träning i att tillämpa kunskaper i ämnet på praktiska eller teoretiska problem, samt att ge träning i att presentera det utförda arbetet muntligt och skriftligt.

Obligatoriska förkunskapskrav

För att få påbörja ett examensarbete i optimeringslära och systemteori måste man uppfylla de allmänna krav som ställs från KTH, vilket innebär att man ska ha tagit minst 240 högskolepoäng (om examen avser 270 högskolepoäng enligt äldre bestämmelser är kravet minst 210 högskolepoäng). Dessutom ska man ha uppnått tillräcklig fördjupning inom ämnet, vilket normalt innebär att man bör ha blivit godkänd i baskurserna på kompetensinriktningen i optimeringslära och systemteori. Detta innebär att man bör ha blivit godkänd i följande kurser (eller motsvarande):
 • SF1811 Optimeringslära för F (eller SF1841), 6 hp
 • SF2520 Tillämpade numeriska metoder, 7.5 hp
 • Minst tre (minst fyra för studenterna som börjar H16) av följande sju kurser:
  • SF2812 Tillämpad linjär optimering, 7.5 hp
  • SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering, 7.5 hp
  • SF2832 Matematisk systemteori, 7.5 hp
  • SF2842 Geometrisk styrteori, 7.5 hp
  • SF2852 Optimal styrteori, 7.5 hp
  • SF2863 Systemteknik, 7.5 hp
  • SF2866 Tillämpad systemteknik, 7.5 hp
Om ovanstående kurskrav inte är uppfyllda görs en individuell prövning av om tillräcklig fördjupning uppnåtts. En alternativ fördjupning till ovanstående kurser kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Val av uppgift

Varje student ska göra ett eget examensarbete. Det är studentens eget ansvar att välja uppgift. Arbetet utförs vanligtvis på ett företag, men det kan exempelvis även utföras vid ett utländskt universitet eller i vissa fall på vår institution. Många företag ger ut kataloger med förslag till exjobb, men det är också möjligt att föreslå egna arbetsuppgifter. Du bör då tala med någon kontaktperson i katalogen från det företag du främst är intresserad av. Ibland får institutionen in förslag till exjobb. Dessa anslås på vår anslagstavla, Lindstedtsvägen 25. Vi har även en "databas" av kontaktpersoner på företag och externa institutioner samt en lista över utförda examensarbeten tillgängliga på www.

Ansökan

Ansökan om att få utföra examensarbete i optimeringslära och systemteori gör du muntligen till någon lärare vid avdelningen för optimeringslära och systemteori. Du ska då ha med dig en kortfattad skriftlig beskrivning av det planerade exjobbet. Fyll gärna i förväg i tillämpliga delar av avdelningens blankett (eventuellt gamla blankett). Om ansökan bifalles blir du inom kort tilldelad en examinator vid institutionen. Då du fått en examinator tilldelad, ska du skicka in en ansökan till ditt program om att göra examensarbetet. (Detta sker normalt via studievägledningen, [ Ansökningsblankett]).

Planering

Innan arbetet påbörjas ska din examinator, din handledare vid företaget och du själv komma överens om en arbetsplan som beskriver uppgiften, målet med arbetet, samt en tidsplan. Speciellt ska en tidsgräns för exjobbets avslutning sättas.

Inläsningsdel

Examensarbetet inleds med att du får "läsa in dig" på ett specialområde som är relevant för det aktuella exjobbet. Det är ingen ny kurs du ska läsa, utan typiskt några tidskriftsartiklar och valda delar ur någon bok. Lämplig litteratur bestäms av din examinator efter samråd med din handledare på företaget. Denna inläsningsdel "tenteras" normalt genom att du får hålla ett föredrag på institutionen, där du redogör för det du läst in och besvarar frågor från åhörararna. Din examinator avgör därefter om du är godkänd på inläsningsdelen eller om du måste komplettera någonting.

Genomförande

Examensarbetet ska visa att du har förmåga att tillämpa dina kunskaper och självständigt behandla en förelagd uppgift, men det hindrar naturligtvis inte att du rådfrågar personer på företaget. Det kan vara lämpligt att du kommer överens med din handledare på företaget om regelbundna möten, till vilka du samlar på dig aktuella frågor. Du ska också regelbundet, säg en gång var fjortonde dag, ringa din examinator på institutionen och avge en muntlig lägesrapport. Ibland ska du dessutom träffa din examinator för att diskutera det pågående arbetet mer i detalj. Hur ofta detta behöver ske bestäms från gång till gång av dig och din examinator. Det är viktigt att du parallellt med arbetet kontinuerligt dokumenterar vad du gör, och att du inte väntar för länge med att börja skriva på rapporten! Dels tar rapportskrivandet ofta längre tid än man tror, dels upptäcker man ibland under skrivandet brister i själva arbetet.

Rapporten

Varje student ska skriva sin egen examensarbetesrapport. Rapporten skrivs på engelska eller svenska. I undagtagsfall kan andra språk vara möjliga, men rådgör i såfall först med din examinator. På institutionen finns litteratur med regler och råd om hur man skriver tekniska rapporter. Din examinator kan förse dig med sådan litteratur i ett tidigt skede av arbetet.

Muntlig slutredovisning

Förutom den skriftliga redovisningen i form av en rapport, ska examensarbetet även redovisas muntligt i form av ett seminarium på institutionen. Vanligtvis ska du dessutom presentera examensarbetet muntligt vid företaget.

Betyg

Vid betygssättning följer vi KTH:s regler och riktlinjer, se här. De detaljerade kriterierna för betygssättning finns här.

Frågor

Har du frågor gällande dessa anvisningar bör du i första hand kontakta:
Xiaoming Hu, kompetensinriktningsansvarig optimeringslära och systemteori.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Jönsson, ulfj@math.kth.se