Kungl Tekniska högskolan / Optimeringslära och systemteori /

Detta är en utskriftsanpassad version av (none)SF281X
Examensarbete i Systemteknik

(gamla A-F examensarbeten i systemteknik betecknas SF289X)

Mål

Målet med examensarbetet i Systemteknik är att ge träning i att tillämpa systemtänkande och kvantitativa systemtekniska metoder på ett verkligt problem, samt att ge träning i att presentera det utförda arbetet muntligt och skriftligt.

Anmälan

Ansökan om att få utföra examensarbete i systemteknik gör du muntligen till Per Enqvist, eller någon annan lärare vid avdelningen för optimeringslära och systemteori. Du ska då ha med dig en kortfattad skriftlig beskrivning av det planerade exjobbet. Fyll gärna i förväg i tillämpliga delar av avdelningens blankett och lämna den till lärare på avdelningen.
Om ansökan bifalles blir du inom kort tilldelad en examinator vid institutionen. Då du fått en examinator tilldelad, ska du skicka in en ansökan om att göra examensarbetet till din fakultetsnämnd. (Detta sker normalt via studievägledningen, form)).
De formella kraven kan man hitta på KTHs regelverk
Dessutom ska man ha uppnått tillräcklig fördjupning inom ämnet, vilket normalt innebär att man bör ha blivit godkänd i baskurserna på systemteknikinriktningen inom aeropace. Detta innebär att man bör ha blivit godkänd i följande kurser (eller motsvarande):
 • SF1861 Optimeringslära (för T)
 • SF2863 Systemteknik
 • SF2852 Optimal styrteori
 • EL2520 Reglerteknik, fortsättningskurs
 • Dessutom fördjupning i form av minst en av följande fyra kurser:
  • SF2812 Tillämpad linjär optimering
  • SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering
  • SF2832 Matematisk systemteori
  • SF2842 Geometrisk styrteori

Val av uppgift

Varje student ska göra ett eget examensarbete. Det är studentens eget ansvar att välja uppgift. Arbetet utförs vanligtvis på ett företag, men det kan exempelvis även utföras vid ett utländskt universitet eller i vissa fall på vår institution. Många företag ger ut kataloger med förslag till exjobb, men det är också möjligt att föreslå egna arbetsuppgifter. Du bör då tala med någon kontaktperson i katalogen från det företag du främst är intresserad av. Ibland får institutionen in förslag till exjobb. Dessa anslås på vår anslagstavla, Lindstedtsvägen 25.

Planering

Innan arbetet påbörjas ska din examinator, din handledare vid företaget och du själv komma överens om en arbetsplan som beskriver uppgiften, målet med arbetet, samt en tidsplan. Speciellt ska en tidsgräns för exjobbets avslutning sättas.

Inläsningsdel

Examensarbetet inleds med att du får "läsa in dig" på ett specialområde som är relevant för det aktuella exjobbet. Det är ingen ny kurs du ska läsa, utan typiskt några tidskriftsartiklar och valda delar ur någon bok. Lämplig litteratur bestäms av din examinator efter samråd med din handledare på företaget. Denna inläsningsdel "tenteras" normalt genom att du får hålla ett föredrag på institutionen, där du redogör för det du läst in och besvarar frågor från åhörararna. Din examinator avgör därefter om du är godkänd på inläsningsdelen eller om du måste komplettera någonting.

Genomförande

Examensarbetet ska visa att du har förmåga att tillämpa dina kunskaper och självständigt behandla en förelagd uppgift, men det hindrar naturligtvis inte att du rådfrågar personer på företaget. Det kan vara lämpligt att du kommer överens med din handledare på företaget om regelbundna möten, till vilka du samlar på dig aktuella frågor. Du ska också regelbundet, säg en gång var fjortonde dag, ringa din examinator på institutionen och avge en muntlig lägesrapport. Ibland ska du dessutom träffa din examinator för att diskutera det pågående arbetet mer i detalj. Hur ofta detta behöver ske bestäms från gång till gång av dig och din examinator. Det är viktigt att du parallellt med arbetet kontinuerligt dokumenterar vad du gör, och att du inte väntar för länge med att börja skriva på rapporten! Dels tar rapportskrivandet ofta längre tid än man tror, dels upptäcker man ibland under skrivandet brister i själva arbetet.

Rapporten

Varje student ska skriva sin egen examensarbetesrapport. Rapporten skrivs på engelska eller svenska. I undagtagsfall kan andra språk vara möjliga, men rådgör i såfall först med din examinator. På institutionen finns litteratur med regler och råd om hur man skriver tekniska rapporter. Din examinator kan förse dig med sådan litteratur i ett tidigt skede av arbetet.

Muntlig slutredovisning

Förutom den skriftliga redovisningen i form av en rapport, ska examensarbetet även redovisas muntligt i form av ett seminarium på institutionen. Vanligtvis ska du dessutom presentera examensarbetet muntligt vid företaget.

Frågor

Har du frågor gällande dessa anvisningar bör du i första hand kontakta: Per Enqvist, kompetensinriktningsansvarig systemteknik.

Pågående och utförda examensarbeten

Här hittar du pågående och utförda examensarbeten i systemteknik.

Tillgängliga examensarbeten

Här läggs information upp om exjobb som vi har fått in utifrån. Hör av er om ni vill informera om tillgängliga exjobb här, eller om examensarbetet är tillsatt eller inte längre aktuellt.

LW Engineering Software Exjobb.
Atlas Copco Exjobb
Husqvarna Exjobb
Transport Science group - GaPSLabs KTH Exjobb

Kontaktpersoner

Här hittar du kontaktpersoner för examensarbeten. Det krävs ett lösenord som du kan få av Per Enqvist.


Optimeringslära och systemteori, KTH
Per Enqvist, e-post