In English Utskrift Sök Innehåll KontaktOptimeringslära och systemteori
KTH / Teknikvetenskap / Matematik / Optimeringslära och systemteori

SF2867 Beslutsstödsmetoder - projektkurs

Mål och syfte

Syftet är att studenterna ska få tillämpa sina kunskaper om beslutsstödsmodeller på något verkligt problem. Denna frågeställning kommer att hämtas från industrin eller förvaltning och kan vara antingen av strategisk eller taktisk art.

Efter kursen skall studenten ha erhållit en fördjupad kunskap om för projektet relevanta beslutsstödsmodeller och ha förbättrat sin förmåga att arbeta i projekt, inhämta och bedöma uppgifter, angripa frågor och problem ingenjörsmässigt, skriva koncisa och informativa rapporter, samt muntligt redovisa frågeställningar och resultat.

Projekten kommer att presenteras på första föreläsningen den 31 mars.

Examinator

Ulf Brännlund, telefon 08 790 7320, uffemath(AT)kth.se.

Allmän information

Kursen består av några projekt från industrin som bemannas efter ansökan av examinator med 3-4 studenter vardera. Dessa projekt utföres i grupp på egen hand under överseende av examinator. Tidplanen för projekten är att de startar i början på april och avslutas samtidigt i slutet av maj.

För att hjälpa kursledaren att initialt få väl fungerande grupper kommer deltagarna att få varsin "huvudroll" i projektgruppen. Dessa är projektledarens, analytikerns, programmerarens och skribentens. Dessa är inte "huggna i sten" utan gränserna dem i emellan är mycket flytande. Gruppen har ett kollektivt ansvar för att projektets mål uppfylls liksom att kursens lärandemål uppfylls.

Kursfordringar

Ansökan till projekt + CV

Varje deltagare i kursen skall till kursens andra föreläsning, 13.15-15.00 onsdagen 2 april, ha skrivit en "jobb"-ansökan inklusive ett CV (Curriculum Vitae). Denna kommer att ligga till grund för fördelningen av deltagare till de olika projektgrupperna. Jobb-ansökan bör innehålla önskemål om vilket projekt du vill arbeta med, vilken roll (Projektledare, Analytiker, Systemerare/Programmerare, eller Skribent) du helst skulle vilja ha eller tror dig passa för. Du skall också i denna jobb-ansökan specificera vilka (lärande-)mål du har för kursen. Du kommer att få feedback på ansökan och CV:et och det kommer även att betygssättas.

Regelbundna projektmötesprotokoll

Projektgruppen skall hålla formella projektmöten minst en gång i veckan. Från dessa möten skall protokoll/minnesanteckningar föras. Dessa anteckningar skall lämnas in via Bilda (se nedan). Anteckningarna bör innehålla uppgifter om vilka som deltagit, vad som gjorts sedan senaste mötet och vad som skall göras till nästa möte, samt när nästa möte äger rum. Viktigt är också att det framgår vem eller vilka som har ansvaret för att uppgifterna sköts.

Initial projektplan

En initial projektplan skall skrivas och lämnas in senast måndag 14 april. Denna projektplan skall innehålla ett klart definierat mål, men bör också innehålla en kort beskrivning av det problem som skall analyseras, vilka metoder som ni tänkt använda och vilka resultat som ni förväntar er. Den skall också innehålla en tidplan för arbetet med tydliga milstolpar, och en beskrivning av hur ni tänkt er organisera arbetet inom gruppen. Gruppen skall utse en projektledare. Denne är sedan ansvarig för att tidplanen hålls och att rapporter och protokoll kommer in i tid. Omfattning: cirka 1-2 A4 sidor.

Halvtidsrapport

Måndagen den 28 april, 13.15-15.00, skall gruppen presentera en skriftlig halvtidsrapport och muntligen i seminarieform för de andra grupperna förklara sin problemställning, analysmetodik och de resultat man hittills uppnått och de som man förväntar sig under resten av kursen. Ungefärlig omfattning på den skriftliga rapporten: cirka 10-20 A4 sidor.

Slutrapport

Måndagen den 26 maj, 10.15-12.00, sker slutpresentation av projektet. En skriftlig rapport på 30-50 A4 sidor, innehållande åtminstone följande eller liknande rubriker: Förord, Innehållsförteckning, Bakgrund, Analysmetodik, Resultat, Diskussion, Förslag till fortsatt arbete, Referenser, Appendix (Programkod).

Denna dag, 26 maj, är absolut deadline för projektet. Skulle ändå försening uppstå kommer samtliga i gruppen att bestraffas hårt vid betygsättningen på kursen.

Kritisk reflektion

Varje deltagare skall skriva en kritisk reflektion av en annan grupps arbete. Vilken grupp som du skall granska bestäms av examinator. Reflektionen bör innehålla en kort beskrivning hur du uppfattat att målet uppnåtts och om resultaten blivit de önskade. Du bör också kritiskt granska metoden och modellen som gruppen använt. Du kan också kommentera om du skulle angripit problemet på ett annat sätt. Denna reflektion skall omfatta ungefär 1 A4 sida och skall lämnas in senast fredag 30 maj.

Kamratåterkoppling

Varje deltagare skall efter projektets genomförande besvara en enkät för att dels underlätta individuell betygsättning på kursen dels på ett formaliserat sätt ge återkoppling av gruppkamraternas åsikter om de individuella prestationerna. Frågorna på enkäten kommer att vara av typen:

 • För varje medlem i din grupp (inklusive dig själv) ber vi dig ge feedback på dennes
  • Teoretiska bidrag (analys)
  • Praktiska bidrag (problemlösning)
  • Sociala bidrag (entusiasm, samarbetsförmåga, konflikthantering)
  • Administrativa bidrag (planering, styrning)
  • Övriga bidrag.
 • Vi ber dig också ge förslag på betyg på dig och dina gruppmedlemmar med utgångspunkt från kursens lärandemål. För varje gruppmedlem kommer du få ge betyg på dennes
  • kunskaper om för projektet relevanta beslutsstödsmodeller,
  • förmåga att skriva koncisa och informativa rapporter,
  • förmåga att muntligt redovisa frågeställningar och resultat.
  • ett förslag på totalbetyg på gruppkamratens insats i projektet.
Återkopplingen kommer inte vara anonym utan allas enkätsvar kommer vara tillgängliga för samtliga deltagare i gruppen. Däremot kommer förslagen på betyg inte vara det, utan kommer bara offentliggöras i aggregerad form (medelvärde).

Även kamratåterkopplingen utgör en kursfordring i den mening att den är obligatorisk. Den kommer dock inte att betygssättas.

Bilda

Kursen finns som en aktivitet i Bilda. Logga in med ditt KTH användarnamn. All inlämning av material skall ske via dessa sidor. Där finns också anslagstavla, diskussionsforum med mera. All väsentlig information kommer att anslås där.

Schema

Dag Datum Tid Sal Ämne Föreläsare
31/3 13-15 E34 Kursintroduktion UB
On 2/4 13-15 D41 Teorigenomgång UB
On 9/4 13-15 E53 Teorigenomgång/Projektstart UB
14/4 13-15 E53 Diskussionstillfälle UB
On 16/4 13-15 D41 Diskussionstillfälle UB
On 23/4 13-15 D35 Diskussionstillfälle UB
28/4 13-15 E34 Halvtidsrapport UB
On 7/5 13-15 D41 Diskussionstillfälle UB
12/5 13-15 E34 Diskussionstillfälle UB
26/5 13-15 Seminerierummet Slutrapport UB

Utöver ovanstående tillfällen är examinator tillgänglig på sitt kontor för frågor, diskussion och handledning varje tisdag och fredag 13-16. Ni kan också boka en tid för andra tider.

Betygssättning

På kursen ges ett individuellt betyg A-F.

Examinator kommer att betygsätta alla delar som hör till kursfordringarna med ett sifferbetyg (0-100). De olika delarna kommer sedan vägas samman med följande (ungefärliga) procentsatser:

MomentAndel
Ansökan till projekt + CV 10%
Projektmötesprotokoll 20%
Projektplan 10%
Halvtidsrapport 20%
Slutrapport 30%
Kritisk reflektion 10%

Som riktmärke skall man ha ett medel på 70 för betyget E, ett medel på 82 för C och ett medel på 94 för betyget A.

Utöver detta sifferbetyg kommer kamratbedömningen och ert engagemang och deltagande vid muntliga redovisningar och lektioner att påverka ert slutbetyg på kursen.Sidansvarig: Optimeringslära och systemteori, KTH
Ulf Brännlund, e-post

[an error occurred while processing this directive]