5B1818 Fördjupningskurs i optimeringslära, 5p 2006/2007

Examinator och föreläsare

Anders Forsgren (andersf@kth.se), rum 3703, Lindstedtsv. 25, tel. 790 71 27.
Mottagningstid: Enligt överenskommelse.

Högre kurs i optimeringslära med varierande innehåll år från år. Dess syfte är att ge studenterna en inblick i aktuell forskning inom något optimeringsdelområde.

Mål

Att studenten ska ha specialistkunskaper inom ett delområde av optimeringslära. Att studenten ska vara förtrogen med att läsa vetenskapliga artiklar inom optimeringslära. Att studenten ska kunna sammanfatta och presentera vetenskapliga artiklar såväl muntligt som skriftligt.

Kursinnehåll

Kursinnehållet ges av ett tema inom optimeringslära, som bestäms i samråd mellan studenten och examinator. Temat kan vara individuellt för varje student eller gemensamt.

Studenten ska fördjupa sig inom området för sitt tema, samt presentera sina resultat muntligt och skriftligt. Kursupplägget bygger på individuellt arbete av studenten. Examinator fungerar som stöd och rådgivare.

Stor vikt fästs såväl vid fördjupning inom ämnet som vid muntlig och skriftlig presentation.

Förkunskaper

5B1814 Tillämpad matematisk programmering - linjära problem
5B1816 Tillämpad matematisk programmering - ickelinjära problem
eller motsvarande.

Kursfordringar

Projektuppgifter (PRO1; 5p).

Kurslitteratur

Anges vid kursstart. I huvudsak kommer forskningsartiklar och utdrag ur böcker att användas. En viktig del av kursen är att studenterna själva får söka litteratur inom ramen för sitt tema.

Preliminärt schema

Första lektionstillfället är måndag 22 januari 2007 kl. 15-17, sal E34.
OBS! Ingen lektion 18 januari.

Kursinformation finns på www, adress http://www.math.kth.se/optsyst/studinfo/5B1818.


5B1818 Förjupningskurs i optimeringslära
av Anders Forsgren.