Allmänna anvisningar
för studenterna i 5B1506 Matematisk statistik, grundkurs för IT och Me, under höstterminen 2006.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/5b1506/IT/

Kurslitteratur

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln Kista, Kistagången 16 samt även i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori. Pris 65:-.
  3. Kursmapp (pris 10:-) innehållande:
Rekommenderad litteratur
  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik. Pris 15:-.
Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(2)-(4) kan köpas på studentexpeditionen, plan 6, Forum, Kista.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida. Där kommer även att finnas annat material för kursen, bland annat ett introduktionshäfte till Markovteori av Göran Rundqvist samt lösningar till uppgifterna i (1).

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 8
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 14
Markovprocesser och köteori (2)

Examination
Fyra inlämningsuppgifter ingår i kursen. Dessa är obligatoriska och utgör ett särskilt kursmoment, värt 2 poäng. (Hela kursen är värd 6 poäng.) Inlämningsuppgifterna delas ut på en föreläsning i början av kursen.

Varje inlämningsuppgift har ett sista inlämningsdatum och ett sista kompletteringsdatum. Den som inte lämnar in alla inlämningsuppgifterna i tid skall göra en eller flera extra inlämningsuppgifter. Alla inlämningsuppgifterna, inklusive eventuella kompletteringar, måste vara inlämnade och godkända senast den dag som anges under "Inlämning" på försättsbladet till inlämningsuppgifterna. I annat fall måste alla inlämningsuppgifterna göras om. Inlämningsuppgifternas numeriska svar kan kontrolleras på kurshemsidan före inlämning.

Tentamen består av fem problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 19 u
20 - 29 3
30 - 39 4
40 - 50 5

De som får 18 eller 19 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att anordnas inom två veckor efter att tentamensresultatet meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från publiceringen av tentamensresultatet. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3b). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Institutionen lånar ut formel- och tabellsamlingen (3b) vid tentamen, eget exemplar av denna får inte användas.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via Daisy.

Tentamensresultatet anslås senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina. Tentamina kommer att vara tillgängliga från och med den tidpunkt då tentamensresultatet anslås och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum. När tentamina visas är varje tentamen hophäftad. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen får inte ta bort något häftklammer.

Examinator: Gunnar Englund, rum 3446, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 7416, e-post gunnare@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Dan Mattsson
Uppdaterad: 2005-08-23