5B 1503 Statistik med försöksplanering 4 p (för B och K)

Mål
Att ge insikter in sannolikhetsteorins grunder och i grundläggande statistik inferensteori. Att ge kunskaper om statistisk försökplanering och analys av experimentella data.

Förkunskaper
Grundläggande differential- och integralkalkyl.

Kursinnehåll
Sannolikhetslära:
Grundläggande begrepp. Stokastiska variabler. Läges- och spridningsmått. Viktiga fördelningar särskilt normalfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen.
Beskrivande statistik.
Statistisk inferens:
Punktskattning. Minsta-kvadratmetoden. Konfidensintervall. Hypotesprövning. Linjär regression. Försöksplanering. Variansanalys. Fullständiga och fraktionella 2k-försök.

Kursuppläggning
Föreläsningar 24 timmar Övningar 30 timmar

Kursfordringar
En skriftlig tentamen. Betygsskala: 3, 4, 5

Kurslitteratur
Olbjer, L. Experimentell och industriell statistik. Lund 1988. Kursmaterial från matematiska institutionen.


Till Kursförteckning

Till Matematisk Statistiks hemsida