Lektionsplan SF1901 Sannolikhetsteori och statistik grundkurs.
för IT och ME under period 1 höstterminen 2017.

Kurslitteratur:

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.

Preliminär lektionsplan. L står för läraren/lektionen. S står för stundenten/självstudier.

Tis 29 aug              Kap 2 Grunder,snitt union,komplement,kombinatorik
                                        L 2.5 2.8 2.14 2.17 2.16 2.21 2.19
                                        S 2.7 2.9 2.10 2.18                                                                                                                                                   Ons 30 aug                 Kap 2 Betingning,oberoende
                                       L 2.27 2.29 2.31 2.35 2.36 2.38 2.40
                                       S 2.22 2.23 2.25 2.30 2.32 2.34 2.39 2.41

Tor 31 aug               Kap 3 Diskreta stokastiska variabler
                                       L 3.2 7.1 2.21 3.9 2.42  3.10
                                       S 3.4 3.7 3.11 2.15 2.20 7.25 3.8

Mån 4 sep              Kap 3 Kontinuerliga stokastiska variabler
                                       L 3.12 3.20 3.13 3.21
                                       S 3.14 3.22
 
Mån 4 sep                Kap 3 Funktioner av stokastiska variabler
                                       L 3.27 3.29 3.32
                                       S 3.28 3.30                                                             

Tis 5 sep             
Kap 4 Flerdimensionella stokastiska variabler   
Ons 6 sep
               L 4.1 4.7  4.15 4.17 4.18 4.19 4.25
                                    S 4.5 4.12 4.16 4.21 4.23

Mån 11 sep            
Kap 5  Väntevärde,varians,standardavvikelse
                                        kovarians,korrelationskoefficient
                                        L 5.1 5.3 5.14 5.17 5.18 5.22 5.23
                                        S 5.2 5.13  5.15 5.16 5.19 5.20 5.24

Tor 14 sep            
Kap 6  Normalfördelningen,linjärkombinationer,
                                        Centrala Gränsvärdessatsen
                                        L 6.1 6.4 6.12 6.15 6.20 6.21
                                        S 6.5 6.6 6.16 6.19 6.23 6.24

Mån 18 sep         
Kap 7 Binomialfördelningen,Hypergeometriska  
Tis 19 sep                           fördelningen,Poissonfördelningen                                                L 7.1 7.16 7.6 7.24 7.27 7.28            
                                               S 7.2 7.15 7.97.13 7.20         
                                                         

Tor 21 sep               
Kap 10 Beskrivande statistik,lägesmått,spridningsmått,
                                        korrelation
                                         Kap 11 Punktskattning,stickprovsvariabel,konsistens,
                                         väntevärdesriktighet,medelfel,
                                         Maximum-Likelihoodmetoden
                                         L 10.1 11.2 11.7 11.1 11.8 11.12 11.10
                                         S 11.5 11.6 11.14 11.16 11.24 11.25

Mån 25 sep              
Kap 11 Minsta -kvadratmetoden,felfortplantning
                                          Kap 12 Allmänt om konfidensintervall.
                                          Konfidensintervall för väntevärde när
                                          tandardavvikelsen är känd resp okänd
                                          Konfidensintervall för standardavvikelse
                                          och varians.Allt under förutsättningen att vi har
                                          normalfördelade data.
                                          L 11.18 11.29 12.9 12.8 12.18 12.19
                                          S 11.19 12.1 12.5 12.10 12.12 12.11 12.14 12.17

Tis 26 sep                 Demonstrationsföreläsning

Ons 27 sep              
Kap 12 Konfidensintervall för skillnad mellan väntevärden
                                         för de två fallen skillnad mellan två stickprov resp
                                         stickprov i par. Approximativa konfidensintervall när
                                         vi inte har normalfördelade data.
                                         L 12.25 12.30 12.31 12.33 12.37
                                         S 12.21 12.22 12.23 12.24 12.29 12.34 12.36

Mån 2 okt              
Kap 13  Hypotesprövnig,nollhypotes,mothypotes,
                                           risknivå,p-värde,styrka,styrkefunktion
                                           L 13.10 13.15 13.17 13.5 13.1 13.27
                                           S 13.2 13.3 13.8 13.12 13.13 13.14 13.16 13.20
                                              13.24 13.25

Ons 4 okt                
Kap 13 Chi2-test,homogenitetstest
Tor 5 okt                         L 13.28 13.31 13.30 13.33
                                           S 13.29 13.32 13.34 13.35

Mån 9 okt              
Kap 14  Linjär regression.Modellvalidering m.h.a.
                                            residualanalys.Något om multipel regression.
                                            L 14.4 14.1
                                            S 14.5 14.3
 
Ons 11 okt  
                        Reserv och/eller repetition
                                                                                             
[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2013-10-22