Examinationsregler SF1901 Sannolikhetsteori och statistik
för CFATE m. fl. under period 1 höstterminen 2017.

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen. Utöver den skriftliga tentamen kommer en kontrollskrivning och en laboration att ges. Dessa moment är frivilliga, men kan ge bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen.

Skriftlig tentamen

Den ordinarie skriftliga tentamen kommer att äga rum måndagen den 8 januari 2018 kl. 14.00-19.00. Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter och varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng.

Betygskriterier

På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Avsteg kan i vissa fall göras från riktlinjerna.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 60 A

Bonuspoäng

Det går att få maximalt 7 bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen från kontrollskrivning och datorlaborationen (se nedan för mer info). Observera att endast studenter som erhållit minst 20 poäng (av 60) utan medräknad bonus på den skriftliga tentamen kan få medräkna sina bonuspoäng i tentamensresultatet.

Komplettering

Studenter som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg (E). Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstillfället kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivningen medges ej. Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål via e-post (onskog@kth.se) till examinator inom en vecka från det att tentamensresultatet meddelats.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren), formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen. Formel- och tabellsamling delas ut vid tentamen. Eget exemplar av Beta får användas. Inga tillägg får göras och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall ske via Mina sidor. Anmälan kan göras under perioden 2017-09- till 2017-10- .

Salstilldelning

studentexpeditionens hemsida finns administrativ information rörande tentamina däribland information om salstilldelning.

Delgivande av tentamensresultat

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre arbetsveckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Studenter med funktionsnedsättning

KTH har en central tentamensamordnare för studenter med funktionsnedsättning. Kontakta tentafunka@kth.se vid frågor som rör tentamen.

Plussning

Studenter som önskar plussa på kursen kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

Kontrollskrivning

En frivillig kontrollskrivning (KS) kommer att äga rum onsdagen den 20 september kl. 13.00-15.00 (salstilldelningen redovisas på Mina sidor). Kontrollskrivningen består av fem uppgifter baserade på kapitel 1-5 i kurslitteraturen. De studenter som svarar rätt på minst tre av uppgifterna får 4 bonuspoäng på den ordinarie tentamen den 25 oktober 2017. Tillåtna hjälpmedel på kontrollskrivningen är endast miniräknare, dvs varken formelsamling, tabellsamling eller Beta.

Anmälan till kontrollskrivningen är obligatorisk för de som önskar skriva denna och skall ske via Mina sidor. Anmälan kan göras under perioden 2017-08-30 till 2017-09-11.

Datorlaborationer

Utöver föreläsningar och övningar innehåller kursen tre frivilliga datorlaborationer. Den tredje och sista av dessa laborationer kan ge totalt 3 bonuspoäng på ordinarie tentamen 25 oktober 2017. Laboration 1 är en MATLAB-introduktion för de studenter som känner sig osäkra på MATLAB och den äger rum i datorsalarna Baltzar och Christopher fredag 8 september 15:00-16:00. För laboration 2 finns ingen bokad tid i datorsalar, utan denna laboration löses på egen hand och gås sedan igenom i detalj på föreläsningen torsdag 28 september 10:00-12:00. Den bonusgrundande datorlaborationen (Laboration 3) utförs i grupper om 2 studenter. Varje grupp kommer att få boka ett femton minuter långt redovisningstillfälle fredag 13 oktober 8:00-10:00 i datorsalarna Baltzar, Christopher och Nils. Både de skriftliga individuella förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna måste vara färdigställda före redovisningstillfället. Det kommer inte att ges möjlighet till handledning i datorsal, däremot finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna om hjälp i samband med övningsundervisningen. Länk till tidsbokningen av redovisningstillfälle för datorlaborationen läggs upp under Aktuell information efter kursstart.
Syftet med datorlaborationerna är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen och samtliga studenter rekommenderas därför att delta på datorlaborationerna!


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Tatjana Pavlenko
Uppdaterad: 2017-08-21