Föreläsningsplan för SF1902 vt 2015

Föreläsning 1    Kap 2 Grunder,snitt union,komplement,kombinatorik.
Föreläsning 2    Kap 2 Kombinatorik,betingning,oberoende.
Föreläsning 3    Kap 3 Diskreta stokastiska variabler.   
                        Kap 7 Binomialfördelning,Hypergeometrisk fördelning                     Föreläsning 4    Kap 7 Poissonfördelning.
                        Kap 3 Kontinuerliga stokastiska variabler.
Föreläsning 5    Kap 5 Väntevärde,varians,standardavvikelse.
                                  Räkneregler för väntevärde och varians.
Föreläsning 6    Kap 5 Kovarians,korrelationskoefficient.
Föreläsning 7    Kap 6 Normalfördelningen,linjärkombinatoiner,
                                  Centrala Gränsvärdessatsen.
Föreläsning 8    Kap 11  Skattningar,medelfel.
Föreläsning 9    Kap 12  Konfidensintervall.
Föreläsning 10  Kap 12 Konfidensintervall forts,
                        Kap 13 Hypotesprövning,risknivå,p-värdesmetoden.
Föreläsning 11  Kap 14 Linjär regression,PROJEKTUPPGIFT 2 förklaras.
Föreläsning 12  Kap 13 Chi-2 test,homogenitetstest.
Föreläsning 13  Kap 13 Teckentestet,Wilcoxons rangsummetest.                
Föreläsning 14  Kap 10 Medelvärde,median,stickprovsvarians,                           
                                    stickprovsstandardavvikelse,boxplot,kvartiler,
                                    kvartilavstånd,variationsbredd etc. ,kovarians
                                    korrelationskoefficient
Föreläsning 15              Reserv+ repetition

[Kurshemsida]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Bos
Uppdaterad: 2012-03-13