Föreläsningsplan SF1906 Matematisk statistik
för CDATE3 och CINEK2 (FMI och KSI) under höstterminen 2009.

Kurslitteratur:

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.

Preliminär föreläsningsplan:

FöreläsningInnehållLitteratur
Kapitel i (1)
1 Sannolikhetsteorins grunder (Grundläggande terminologi, mängdlära, Kolmogorovs axiom, konstruktion av sannolikhetsmått)2.1-2.4
2 Sannolikhetsteorins grunder (forts.) (Kombinatorik, betingade sannolikheter, oberoende händelser) 2.5-2.9
3 Stokastiska variabler (Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler, exempel på fördelningar) 3.1-3.9
4 Funktioner av stokastiska variabler, flerdimensionella stokastiska variabler, läges- och spridningsmått (Definitioner, väntevärde och varians) 3.10, 4.1-4.7, 5.1-5.3
5 Läges- och spridningsmått (forts.) (Räknelagar, samvariationsmått, Tjebychevs olikhet) 5.4-5.6
6 Normalfördelningen och diskreta modeller (Normalfördelning och CGS, ffg-, binomial- och hypergeometrisk fördelning) 6.1-6.5, 6.7, 7.1-7.3
7 Poissonfördelningen Punktskattning (Definitioner, väntevärdesriktighet, effektivitet) 7.4, 11.1-11.3
8 Punktskattning (forts.) (Medelfel, felfortplantning, maximum-likelihoodmetoden, minsta-kvadrat-metoden) 11.4-11.10
9 Intervallskattning/konfidensintervall (Konfidensintervall för parametrar i normalfördelning, χ2-fördelning, t-fördelning) 12.1-12.7
10 Intervallskattning (forts.) (Två oberoende stickprov, poolade variansskattningar, parvisa försök) Hypotesprövning (Hypoteser, signifikansnivå , styrka) 12.3, 13.1-13.4
11 Hypotesprövning (forts.) (p-värde, multinomialfördelning och χ2-test av fördelning) 13.5-13.10
12 Homogenitetstest/kontingenstabeller. Regressionsanalys 13.10, 14.1-14.4
Kapitel i (2)
13 Markovprocesser i diskret tid (Tillståndsgraf, Chapman-Kolmogorovs ekvationer, asymptotik) 3.1-3.2
14 Markovprocesser i diskret tid (forts.) (Betingade väntevärden, klassificering av tillstånd, (absorption, stationärfördelning, ergodicitet) 2, 3.3, 4, 5.1-5.4
15 Markovprocesser i kontinuerlig tid (Chapman-Kolmogorovs ekvationer, intensitetsmatris, framåt- och bakåtekvationerna, stationaritet) 6.1-6.3, 6.6-6.7
16 Markovprocesser i kontinuerlig tid (forts.) (Ergodicitet, födelse-/döds-processer, Poissonprocessen, köteori, M/M/1-systemet) 6.4-6.5, 6.8
17 Köteori (M/M/c, Little's formler, könätverk) 7.1-7.3
18 Könätverk och generella metoder 7.7, 7.4

[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2009-08-17