Examinationsregler för SF1910 Tillämpad statistik, 7.5 hp, för CSAMH2, CLGYM3-TEMI, period 2, ht 2017.

Kursens moment

Kursen består av två obligatoriska moment: en skriftlig tentamen på 6 hp och ett projektarbete på 1.5 hp. För att bli godkänd på kursen krävs en godkänd skriftlig tentamen och ett godkänt projektarbete.

Utöver den skriftliga tentamen och projektarbetet kommer en kontrollskrivning och två laborationer att ges. Dessa moment är frivilliga, men kan ge bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen.

Skriftlig tentamen

Den ordinarie skriftliga tentamen kommer att äga rum måndag 8 januari 2018 kl. 14.00-19.00. Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter och varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng.

Betygskriterier

På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Avsteg kan i vissa fall göras från riktlinjerna.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 60 A

Komplettering

Studenter som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg (E). Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstillfället kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivningen medges ej. Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från det att tentamensresultatet meddelats. Anmälan görs via e-post.

Bonus

Under kursens lopp kommer en kontrollskrivning och två datorlaborationer som kan ge bonuspoäng till den ordinarie skriftliga tentan 8 januari 2018 att ges. Observera att endast studenter som erhållit minst 20 poäng (av 60) utan medräknad bonus på den skriftliga tentamen kan få medräkna sina bonuspoäng i tentamensresultatet.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren),  formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen. Eget exemplar av formelsamlingen samt Beta skall också användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall ske via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

Salstilldelning

studentexpeditionens hemsida finns administrativ information rörande tentamina däribland information om salstilldelning.

Delgivande av tentamensresultat

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Studenter med funktionsnedsättning

Förlängd skrivtid och enskild placering medges alltid. För andra hjälpmedel tag kontakt med examinatorn senast tre veckor efter kursstart.

Plussning

Studenter som önskar plussa på kursen kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

Projektarbete

I kursen ingår en obligatorisk projektuppgift på 1,5 hp med betygsskalan P, F. Syftet med projektarbetet är att ni ska få möjlighet att lära er att utföra olika typer av statistiska beräkningar baserat på realistiska problemställningar och datamängder inom samhällsbyggnadsområdet. Mer information om projektarbetet, inklusive information om gruppsammansättning, kommer att ges på föreläsningen den 24 november kl 8-10. Flera lärare från olika avdelningar från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är engagerade.

Gällande projektarbetet är det obligatorisk närvaro vid följande tre tillfällen:

Föreläsning 24 november kl 9-10 då projekten introduceras.

Projektarbete 24 november kl 10-12 då projekten startas upp.

Projektarbete 13 december kl 10-12 då projekten redovisas.

Kontrollskrivning

En frivillig kontrollskrivning (KS) kommer att hållas onsdag 22 november kl. 08.00-10.00 (salarna anges under Aktuell information). Kontrollskrivningen kommer (preliminärt) att omfatta kapitel 1-5 i kurslitteraturen. För att bli godkänd på kontrollskrivningen krävs 60% av det maximala poängantalet och detta ger då 4 bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen 8 januari 2018. Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, dvs ej formelsamling, tabellsamling eller Beta.

Anmälan till kontrollskrivningen skall ske via Mina sidor.

Datorlaborationer

Utöver föreläsningar och övningar omfattar kursen en datorlaboration som kan ge 3 bonuspoäng på ordinarie tentamen den 8 januari 2018. De skriftliga förberedelseuppgifterna ska lösas individuellt, men laborationsuppgifterna får lösas i grupper om max 2 personer. MATLAB-introduktionen (Lab 1) ges för de studenter som känner sig osäkra på MATLAB. Observera att det är valfritt att göra laborationerna. Ett syfte med dessa är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen. Därför rekommenderas alla att deltaga!
Godkännande av laborationerna sker under laborationstillfället, vilket innebär att detta endast är avsett för redovisning. Alltså måste både de individuella skriftliga förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna vara förberedda före redovisningstillfället.

Redovisningstillfällen

Laboration 1 (Intro lab) äger rum 8 november kl 10-12.

Laboration 2 gås igenom av kursledaren 1 december kl 10-12.

Laboration 3 redovisas 15 december kl 13-15.

Det kommer att finnas bokningslistor för redovisning av laboration 3 på kurshemsidan. Varje grupp får 15 minuter för att redovisa.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
Uppdaterad: 2016-10-19