Föreläsningsplan SF1911 statistik för bioteknik
för CBIOT under period 2 höstterminen 2017.

 • Kurslitteratur: B. Vidakovic: Statistics for Bioengineering Sciences (SB) finns som e-book, pdf finns tillgänglig
 • Föreläsningsplanen nedan är preliminär, och kan komma att uppdateras under kursens gång.

  FöreläsningInnehållLitteratur
  Kapitel i SB
  1 (30/10) Datatyperna. Numeriska sammanfattningar av kvantitiva data, medelvärde, median, varians, skevhet. Relativ frekvens. Korrelation 2.1. -2.4
  2 (01/11) Linjär regression, histogram, kvantiler, lådagram(=boxplot), utliggare, klockurvan 2.5, 16.2, 6.2.1
  3 (03/11) Sannolikhet: relativ frekvens, kombinatorik, utfallsrum, händelser, räknereglerna, oberoende händelser, lagen om total sannolikhet, Bayes formel 3.1, 3.2,3.4, 3.5, 3.5, 3.8
  4 (07/11) Bayes och kliniska prövningar, sensivitet, specificitet, likelihoodkvoten, odds, ROC-kurvan 4.1,4.2, 4.4
  5 (09/11) Sannolikhet för diskreta datatyper. Väntevärde och varians, momentgenerande funktion. Fördelningar: Bernoulli, binomial, hypergeometrisk, Poisson, geometrisk, first succcess, negativ binomial. Väntevärde och varians för linjära kombinationer. 5.2 5.3
  6 (13/11) Sannolikhet för kontinuerliga datatyper: Väntevärde och varians, momentgenerande funktion. Väntevärde och varians för linjära kombinationer. Fördelningnar:likformig fördelning, exponentialfördelning, logistisk fördelning. 5.5
  7 (15/11) Normalfördelningen. Momentgenererande funktion. Linjärkombinationer av oberoende normalfördelade s.v. Centrala gränsvärdessatsen. 6.2.1, 6.3, 6.4, 6.5
  8 (16/11) Population och stickprov. Parametrar och statistikor. Punkt- och intervalskattning, skattning av medelvärde och populationsandel. Konfidensintervall: okänt medelvärde, okänt populationsandel. 7.1-7.4
  9 (21/10) Punkt- och intervalskattning, skattning av medelvärde och populationsandel. Konfidensintervall. Fortsättning av föreläsning 8. Bootstrap, Bayesiansk data-analys. som föreläsning 8 + utdelat material + 8.2
  10 (27/11) Hypotesprövning 1: Nollhypotes, fel av typ I, fel av typ II, signifkanstest, p-värde, teststyrka, hypotesprövning för populationsandel 9.2, 9.4
  11 (28/11) Hypotesprövning 2: Exempel i situationer med normalfördelade data: intervall för väntevärde när standardavvikelsen är känd resp. okänd samt approximativa intervall. Två väntevärden, två stickprov och stickprov i par (matched pairs). Riskerna 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6
  12 (04/12) Hypotesprövning 3: tjitvå-test, homogenitetstest, oberoendetest, Några ickeparametriska test. 12.4, 13.3
  13 (05/12) Introduktion till logistisk regression. Odds, oddsratio, logistisk funktion, logodds, logistisk regression. 13.1-13.3, 13.6
  14 (11/12) Variansanalys: Ensidig och tvåsidig variansanalys, 11.2-11.3
  15 (14/12) Variansanalys: Ensidig och tvåsidig variansanalys. 11.2-11.3

  [Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
  Sidansvarig: Timo Koski
  Uppdaterad: 2016-10-29