Examinationsregler för SF1920/SF1921 Sannolikhetsteori och statistik, 6 hp, för CELTE2, CMATD3-INE,CMATD3-MMM period 3, vt 2018.

Kursens moment

Utöver den skriftliga tentamen  kommer en kontrollskrivning och laborationer att ges. Dessa moment är frivilliga, men kan ge bonuspoäng på den ordinarie skriftliga tentamen.

Skriftlig tentamen

Den ordinarie skriftliga tentamen kommer att äga rum tisdag 13 mars 2018 kl. 8.00-13.00. Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter och varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng.

Betygskriterier

På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Avsteg kan i vissa fall göras från riktlinjerna.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 60 A

Komplettering

Studenter som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg (E). Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstillfället kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivningen medges ej. Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från det att tentamensresultatet meddelats. Anmälan görs via e-post.

Bonus

Under kursens lopp kommer en kontrollskrivning och en datorlaboration som kan ge bonuspoäng till den ordinarie skriftliga tentan 13 mars 2018 att ges. Observera att endast studenter som erhållit minst 20 poäng (av 60) utan medräknad bonus på den skriftliga tentamen kan få medräkna sina bonuspoäng i tentamensresultatet.

Tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren),  formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen.  Formel- och tabellsamling  delas ut vid tentamen. Eget exemplar av  Beta får användas. Inga tillägg får göras och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall ske via Mina sidor, se info på studentexpeditionens hemsida

Salstilldelning

studentexpeditionens hemsida finns administrativ information rörande tentamina däribland information om salstilldelning.

Delgivande av tentamensresultat

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Studenter med funktionsnedsättning

Förlängd skrivtid och enskild placering medges alltid. För andra hjälpmedel tag kontakt med examinatorn senast tre veckor efter kursstart.

Plussning

Studenter som önskar plussa på kursen kan anmäla detta till studentexpeditionen eller genom att skicka denna blankett dit.

Kontrollskrivning

En frivillig kontrollskrivning (KS) kommer att hållas onsdag 7 februari kl. 15.00-17.00 . Kontrollskrivningen kommer (preliminärt) att omfatta kapitel 1-5 i kurslitteraturen. För att bli godkänd på kontrollskrivningen krävs 60% av det maximala poängantalet och detta ger då 4 bonuspoäng. Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, dvs ej formelsamling, tabellsamling eller Beta.

Datorlaborationer

Utöver föreläsningar och övningar omfattar kursen två frivilliga datorlaborationer. Den första datorlaborationen är tänkt som en förberedelse till den andra datorlaborationen och det finns möjlighet att få handledning på denna laboration på laborationspasset torsdag 1 februari kl 10-12 i 4V4 Gul och 4V5 Grön.
Den andra datorlaborationen kan ge 4 bonuspoäng på de två närmast följande skriftliga tentamina på kursen. De skriftliga förberedelseuppgifterna ska lösas individuellt, men laborationsuppgifterna ska utföras i grupper om 2 studenter. Varje grupp kommer att få boka en femton minuter lång redovisningstid. Syftet med datorlaborationerna är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen och samtliga studenter rekommenderas därför att delta på datorlaborationerna.
Godkännande av andra datorlaborationen sker under laborationstillfället, vilket innebär att detta endast är avsett för redovisning. Alltså måste både de individuella skriftliga förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna vara förberedda före redovisningstillfället. Det kommer inte att ges möjlighet till handledning i datorsal, däremot finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna om hjälp i samband med övningsundervisningen.

Redovisningstillfällen

Studenter på SF1920/SF1921 kommer att kunna boka redovisningstider under passen:

  • Onsdag 28/2 kl 13-15 i 5V1 Grå och 5V2 Karmosin.
  • Fredag 2/3 kl 13-15 i 4V5 Grön och 4V6 Brun.

    Studenter på SF1901 kommer att kunna boka redovisningstider under passet:

  • Information läggs upp inom kort.

    Länk till tidsbokningen av redovisningstillfälle för andra datorlaborationen läggs upp under Aktuell information i början av februari.


  • Sidansvarig: Björn-Olof Skytt
    Uppdaterad: 2016-10-19