Allmänna anvisningar
för studenterna i SF2937 Tillförlitlighetsteori, för F4, M4 och T4 under höstterminen 2010.

Kursinformation: http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf2937/
Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet kontrollera hemsidan.

Kurslitteratur

  1. A. Holen, A. Høyland, M. Rausand: Pålitelighetsanalyse. Tapir forlag, Trondheim. Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
  2. Jan Enger, Jan Grandell: Markovprocesser och köteori.
  3. Problemsamling i tillförlitlighetsteori.
  4. Formelblad för tillförlitlighetsteori.

(2)-(3) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten.

Visst kursmaterial kommer att lämnas ut på lektionerna eller kommer att kunna hämtas från kursens hemsida.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida.

Kursbeskrivning
Kursen omfattar allmän markovteori, som senare tillämpas inom tillförlitlighetstekniken, och tillförlitlighetsteori. Hela kursboken (1) ingår i kursen. I kompendiet (2) ingår kapitlen 1-6 i kursen.

Examination
Inlämningsuppgifter ingår i kursen. Dessa är obligatoriska och utgör ett särskilt kursmoment, värt 1.5hp. (Hela kursen är värd 7.5hp.) Inlämningsuppgifterna görs i flera fall med hjälp av Maple eller MatLab. De delas ut under kursens gång.

Inlämningsuppgifterna skall lämnas in senast angivet datum. De som lämnar in någon uppgift för sent kommer att få göra extra omlämningsuppgifter. Alla inlämningsuppgifter, inklusive extra kompletteringar, måste vara inlämnade och godkända senast den dag som anges under "Inlämning" på försättsbladet till inlämningsuppgifterna. I annat fall måsta alla inlämningsuppgifterna göras om under nästkommande år.

Tentamen består av sex uppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 22 F
23 - 24 FX
25 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 53 B
54 - 60 A

De som får 23 eller 24 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att anordnas cirka två veckor efter att tentamensresultatet meddelats. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från publiceringen av tentamensresultatet. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingarna samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Egna exemplar av formelsamlingarna samt Beta skall alltså användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via "Mina sidor", som nås via KTHs hemsida.

Tentamensresultatet meddelas senast tre veckor efter tentamen via LADOK. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet meddelas och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen. Den som vill klaga på bedömningen av tentamen får inte kvittera ut sin tentamen.

Examinator: Gunnar Englund, rum 3446, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 7416, e-post gunnare@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2010-08-24