Tid: 6 maj 1996 kl 1515-1700

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Timo Koski , Mat.stat. KTH.

Titel: Rickers modell och diffusionsapproximation

Sammanfattning: Rickers modell används för att beskriva i diskret tid populationstätheten av en djurart i ett avgränsat område. Milöeffekter inbyggs lämpligen i modellen medelst stokastiska perturbationer av vissa av modellens parametrar. I denna presentation diskuteras olika typer av stokastiska perturbationer, i synnerhet den processklass som utvecklats av Guess och Gillespie. Svag konvergens av följder av Rickers modeller mot en diffusionsprocess (och en stokastisk differentialekvation) behandlas med hjälp av vissa resultat av Protter och Kurtz om konvergens av stokastiska integraler.

Till seminarielistan
To the list of seminars