KTH"

Tid: 21 oktober 1996 kl 1515-1600

Plats : Seminarierummet 3733, Institutionen för matematik, KTH, Lindstedts väg 25, plan 7. Karta!

Föredragshållare: Erik Wangler

Titel: Riskanalys på detaljer utsatta för lågcykelutmattning (Examensarbete)

Sammanfattning: Av uppenbara skäl hålls mycket stora säkerhetsmarginaler vid underhåll av flygmotorer. Detta innebär bl.a. att detaljer i motorer byts med mer eller mindre korta intervaller. Många av dessa motordelar är ytterst kostsamma att byta ut. Därför är det angeläget att byte i så liten utsträckning som möjligt sker i onödan.
Denna rapport redogör för en studie av risk baserad på statistisk analys av underhållsdata för en viss detalj hos en jetmotor. Analysen syftar till att skatta verklig livslängd och den risk det innebär att låta detaljer användas en viss tid.
Vid underhåll av motorn inspekteras detaljer för att finna eventuella skador. De skador som behandlas i detta arbete är sprickor som uppkommit genom s.k. lågcykelutmattning (LCF). Utgående från information om sprickor och sprickindikationer utformas en analysmodell och en metod som används för att utföra riskanalys. Modellen använder predikterade spricklängder och detaljers gångtid för att med hjälp av en spricktillväxtekvation beräkna ny gångtid vid varje ny sökt spricklängd. Livslängden (egentligen tid till uppnådd spricklängd) för detaljerna antas härstamma från Weibull- eller lognormalfördelningen. Med de beräknade livslängderna skattas därefter parametrarna till respektive fördelning. Risk som funktion av livslängd får sedan av fördelningsfunktionen för dessa fördelningar.
De statistiska analyser som utförs i rapporten visar att det är stor osäkerhet i predikterade spricklängder med Eddy Current metoden. Detta påverkar i sin tur de skattade livslängderna som används vid riskanalys. I rapporten presenteras en simuleringsmetod som kan användas vid bedömningen av dessa slumpfelsavvikelsers påverkan på de skattade livslängderna och på ovannämnda riskanalys.
Nyckelord: Riskanalys, spricktillväxt, LCF, Weibull-, lognormalfördelning, RM8B högtryckskompressorskiva 7, Eddy Current.

Till seminarielistan
To the list of seminars