5B1815 Tillämpad linjär optimering, 5p

Nedan ges en sammanfattande kursbeskrivning. För en mer fullständig kursbeskrivning, se information i studiehandboken.

Sammanfattande kursbeskrivning

Detta är en fortsättningskurs i optimeringslära. Studenterna förväntas ha grunderna i optimeringslära och linjärprogrammering från någon grundkurs.

Exempel på ett problem som du lär dig formulera och lösa i denna kurs: Ett telekommunikationsföretag önskar tillhandahålla ett visst behov genom sitt nät på ett sådant sätt att den maximala utnyttjandegraden av någon länk i nätet minimeras, där utnyttjandegraden för en länk anges som mängden trafik genom länken dividerat med länkens kapacitet. Hur görs detta?

Ett optimeringsproblem som uppstår består av (minst) två steg. Dels att formulera problemet matematiskt, dels att lösa det. I denna kurs tittar vi på båda dessa aspekter för linjära problem, och dessutom med heltalskrav på variablerna. Formulering tränas genom två projektuppgifter, som utförs i grupp, och teori och metoder behandlas på föreläsningar och övningar. Formuleringsfärdigheterna examineras genom projekten och tillhörande rapporter, och teori och metodkunskaperna examineras genom tentamen.

Metodmässigt tittar vi på mer avancerade aspekter av simplexmetoden, som dekomposition och kolumngenerering. Dessutom studerar vi inrepunktsmetoder för linjärprogrammering. För heltalsprogrammering studerar vi trädsökningsmetoder, och dessutom lagrangerelaxering och lagrangedualitet.

För att formulera optimeringsproblem på ett bekvämt sätt använder vi oss av modelleringsspråket GAMS. Detta språk är relativt lätt att lära sig. Dessutom är det mycket kraftfullt i och med att det finns numeriska lösare av högsta kvalitet kopplade till det. I de projektuppgifter som ingår kan vi då koncentrera oss på själva modellerandet.

Då du klarat kursen ska du känna dig säker på linjärprogrammering och linjär heltalsprogrammering, samt dessutom ha kunskap om hur du kan formulera och lösa "verkliga" linjära optimeringsproblem. Kunskap i GAMS medför att du kan göra detta även ute i verkliga livet efter avslutade studier.

Vill du veta mer? Prata med Anders Forsgren. Du kan också läsa kommentarer från studenter som gått kursen 5B1814 hösten 2005.

Om du tycker detta låter intressant, titta gärna även på kursen 5B1817 Tillämpad ickelinjär optimering.


5B1815 Tillämpad linjär optimering
av Anders Forsgren.