Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1901 (f d 5B1501), Sannolikhetsteori och statistik I, för CDATE2 och CMETE2 under period 3 vårterminen 2015.

Notera att kursen SF1901 också ges för F under period 3. Detta medför att du i schemageneratorn måste ange vilken omgång du avser nämligen SF1901V152.

Den tidigare kursen SF1906 för D och delar av I har nu ersatts av sina två beståndsdelar SF1901 (Sannolikhetsteori och statistik) samt SF1904 (Markovprocesser) med var sin tentamen. Om SF1906 ingår i din studieplan och du vill tenta kursen i två delar (rekommenderas) måste du kontakta studievägledare och meddela att du vill ändra din studieplan.

Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan.

Kursinformation:

http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1901/D/ för D

Kursbok

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns att köpa i Kårbokhandeln, Osquars Backe 21.
Övrig kurslitteratur
  1. Föreläsnings- och övningsplaner.
  2. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik.
(2) och (3) finns på kursens hemsida. På tentamen kommer också Mathematics Handbook (Beta) att vara tillåtet hjälpmedel samt även en lathund till fickräknare.

Rekommenderad litteratur

  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik.

Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(4) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Studentexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: vardagar 12-15.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida.

Lösningar till uppgifterna i (1).

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 7
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 16


Examination

Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 70 A

De som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats. Dag, tid och lokal för kompletteringstentamen kommer att tillkännages på kurshemsidan. Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från publiceringen av tentamensresultatet. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är fickkalkylator (dock ej manual till kalkylatorn) och formel- och tabellsamlingen (3) samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra egna exemplar samt egen fickkalkylator. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut kalkylator vid tentamen. Eget exemplar av formelsamlingen samt Beta skall alltså användas. Inga tillägg får göras i dessa och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall i första hand göras via Mina sidor, som nås via KTHs hemsida.

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

En Kontrollskrivning kommer att ges 16/2-2015 kl 0800-1000. Skrivningen kommer (preliminärt) att omfatta kapitlen 1-5 i läroboken och kan ge 4 bonuspoäng på förstagångstentamen, dvs tentamen 13/3-2015. Anmälan skall ske via "Mina sidor".

Utöver föreläsningar och övningar omfattar kursen två 2-timmars datorlaborationer som kan ge bonuspoäng som man kan tillgodoräkna sig på förstagångstentamen dvs tentamen som ges den 13 mars 2015. Matlabintroduktionen (Lab 0) 9/2 kl 10-11 är för de som känner sig osäkra på MATLAB och deltagande rekommenderas. Observera att det är valfritt att delta i laborationerna. Ett syfte med dessa är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen. Därför rekommenderas alla att deltaga! Observera att endast D/METE- och F/E-studenter garanteras plats i datasalar. Man kan jobba individuellt eller i grupp om max 2 personer. Godkännande av laborationerna sker under respektive laborations tillfälle, vilket innebär att de två timmarna skall användas huvudsakligen för redovisning. Alltså måste både skriftliga individuella förberedelseuppgifter samt laborationsuppgifter vara förberedda innan laborationstillfället. Det finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna i samband med övningsundervisningen. Tider för de båda bonusgivande labbarna är 20/2 kl 15-17 och 6/3 kl 13-15.

Kursledare: Jimmy Olsson, rum 3551, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 7201, e-post jimmyol@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Jimmy OLsson
Uppdaterad: 2015-01-19