Allmänna anvisningar
för studenterna i SF1901, Sannolikhetsteori och statistik I, för IT och Mikroelektronik under period 1 höstterminen 2017.

Notera att kursen SF1901 också ges för M och T på centrala campus under period 1. Detta medför att du i schemageneratorn måste ange vilken omgång du avser.


Kurshemsidan uppdateras kontinuerligt med information rörande kursen. Håll dig informerad genom att regelbundet besöka hemsidan.

Kursinformation:

http://www.math.kth.se/matstat/gru/sf1901/IT/

Kursbok

  1. Gunnar Blom, m.fl.: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. Studentlitteratur, Lund, 2005 (5:e upplagan). Boken finns t ex att köpa i Kårbokhandeln.
Övrig kurslitteratur
  1. Lektionsplan
  2. Formel- och tabellsamling i matematisk statistik.
(3) delas ut på den första övningen. (2) och (3) finns också på kursens hemsida. På tentamen kommer också Mathematics Handbook (Beta) att vara tillåtet hjälpmedel.

Rekommenderad litteratur

  1. Göran Rundqvist: Kompendium för grundkurs i matematisk statistik.

Det är frivilligt att köpa kompendiet (4). Detta är avsett som ett komplement till kapitlen 1 - 7 i (1). Förutom att (4) kortfattat behandlar de viktigaste avsnitten i (1), så innehåller (4) också en del problemlösningstips och en sammanfattning av de viktigaste formlerna.

(4) kan köpas på studentexpeditionen, Lindstedtsvägen 25, entréplanet, rakt fram innanför porten. Studentexpeditionen är under terminstid öppen på följande tider: vardagar 12-15.

Gamla tentamina med lösningar finns på kursens hemsida.

Lösningar till uppgifterna i (1).

Kursomfattning

Kursavsnitt Kurslitteratur
Sannolikhetsteori (1) kap. 1 - 7
Beskrivande statistik (1) kap. 10
Statistikteori (1) kap. 9, 11 - 16


Examination

Tentamen består av sex problemlösningsuppgifter, och tentamenstiden är fem timmar. Varje korrekt löst uppgift ger 10 poäng. På tentamen sätts betyg enligt följande riktlinjer. Från dessa riktlinjer kan avsteg göras.

Poäng Betyg
0 - 21 F
22 - 23 FX
24 - 31 E
32 - 38 D
39 - 45 C
46 - 52 B
53 - 60 A

De som får 22 eller 23 poäng på tentamen kommer att få möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Kompletteringen består av att vid ett skrivtillfälle godkänt lösa två av examinator utsedda uppgifter. Ett kompletteringstillfälle kommer att ordnas inom två veckor efter det att tentamensresultatet har meddelats.  Komplettering av kompletteringsskrivning medges ej.

Den som har rätt att komplettera och som önskar göra detta skall anmäla sitt önskemål till examinator inom en vecka från publiceringen av tentamensresultatet. Anmälan görs helst via e-post.

Tillåtna hjälpmedel Tillåtna hjälpmedel vid tentamen är miniräknare (dock ej manual till miniräknaren), formelsamling och tabellsamling i matematisk statistik samt Mathematics Handbook (Beta). Varje tentand måste medföra en egen miniräknare. Institutionen har ingen möjlighet att låna ut miniräknare vid tentamen. Formel- och tabellsamling delas ut vid tentamen. Eget exemplar av Beta får användas. Inga tillägg får göras och stickprovskontroller av detta kan genomföras.

Anmälan till tentamen är obligatorisk och skall  göras via studentexpeditionen som nås via KTHs hemsida.

Tentamensresultatet rapporteras till betygdatasystemet LADOK senast tre veckor efter tentamen. Därefter visas tentamina på studentexpeditionen. Tentamina kommer att vara tillgängliga där från och med den tidpunkt då tentamensresultatet rapporteras och till och med sju veckor efter den dag då tentamen ägde rum eller den dag som anges på tentamen.

Datorlaborationer. Utöver föreläsningar och övningar innehåller kursen tre frivilliga datorlaborationer. Den tredje och sista av dessa laborationer kan ge totalt 3 bonuspoäng på ordinarie tentamen 25 oktober 2017. Laboration 1 är en MATLAB-introduktion för de studenter som känner sig osäkra på MATLAB och den äger rum i datorsalarna Ka-209 och Ka-309 torsdag 7 september 13:00-15:00. För laboration 2 finns ingen bokad tid i datorsalar, utan denna laboration löses på egen hand och gås sedan igenom i detalj på föreläsningen tisdag 26 september 13:00-15:00. Den bonusgrundande datorlaborationen (Laboration 3) utförs i grupper om 2 studenter. Varje grupp kommer att få boka ett femton minuter långt redovisningstillfälle i datorsal tisdag 10 oktober 8:00-10:00 i datorsalarna Ka-209 och Ka-309. Både de skriftliga individuella förberedelseuppgifterna och laborationsuppgifterna måste vara färdigställda före redovisningstillfället. Det kommer inte att ges möjlighet till handledning i datorsal, däremot finns möjligheter att i begränsad omfattning fråga övningsledarna om hjälp i samband med övningsundervisningen. Länk till tidsbokningen av redovisningstillfälle för datorlaborationen läggs upp under Aktuell information efter kursstart.
Syftet med datorlaborationerna är att ge en fördjupad förståelse för de begrepp och den teori som tas upp i kursen och samtliga studenter rekommenderas därför att delta på datorlaborationerna!

En Kontrollskrivning (KS) kommer att ges den 20:e september 13.00-15.00 (salarna anges under tentasalar på länken studentexpeditionen.) och den kommer (preliminärt) omfatta kapitlen 1-5 i läroboken och kan ge 4 bonuspoäng på förstagångstentamen, dvs tentamen som ges den 25:e oktober 2017. Hjälpmedel är fickräknare, d v s ej formelsamling eller Beta.

Anmälan till KS i SF1901 den 20:e september skall ske via studentexpeditionen senast 11:e september.

Ett förtydligande ang. bonusprogrammet:
1) Bonuspoäng kan endast tillgodoräknas på första ordinarie tentamen, dvs. tentamen som ges den 25 oktober 2017.
2) På denna tentamen måste man erhålla minst 20 poäng (av 60) utan medräknad bonus för att bonuspoängen skall räknas med.

Kursledare: Björn-Olof Skytt, rum 3442, Lindstedtsvägen 13, 1 tr., telefon: 790 8649, e-post bos@math.kth.se.


[Kurshemsidan]     [Kursförteckning]     [Avdelningen Matematisk statistik]
Sidansvarig: Gunnar Englund
Uppdaterad: 2012-08-14